33: Субекти, страни и участници в административния процес.

Съобразно процесуалната роля, която имат лицата, съдът и държавните органи в административния процес следва да се има предвид, че те могат да бъдат субекти, страни и участници в административния процес. Този въпрос има две страни – едната е теоретичната, а другата е съществуващата в момента уредба в АПК. Участниците са всички, които участват в административния процес. Това е най-широкото понятие от трите понятия. Всички те имат някакви процесуални права и задължения. Те могат да участват, а също така могат и да не участват във всички фази и производства на административния процес. Тук се включват свидетели, вещи лица, заинтересовани страни и др. Възможно е те да имат различно процесуално положение в различните фази и производства.
На следващо място са субектите на административния процес. Тук следва да се има предвид, че съществуват субекти в материалното правоотношение и субекти в процесуалното правоотношение. Възможно е съвпадение на двата вида субекти. Субектите са тези участници, които могат да извършват действия по започване, развитие и приключване на административния процес. Поради това те имат по-важно значение спрямо останалите участници. Субекти на административния процес са гражданите, държавните органи (в смисъл на администрацията), прокуратурата и съда. Страни могат да бъдат граждани и държавни органи, страни има по материалното и процесуалното правоотношение. Страните имат свой интерес, който защитават пред съда или пред решаващия орган. За страна говорим тогава, когато тя не е решаващ орган. В този смисъл положението на администрацията е следното:
Във фазата по издаване на административните актове, това е администрацията, гражданите и организациите, те искат издаване на административен акт. Тук администрацията е решаващ орган, а гражданинът е страна. Ако обаче сме в производство пред съд, положението се променя – гражданинът и държавният орган са страни, тъй като те имат права и интереси. Съдът, гражданите и администрацията са субекти на административния процес. Тук администрацията не е решаващ орган, тя е страна също като гражданите. Прокуратурата защитава законността и държавния интерес и затова и тя има качеството страна в административния процес.

Това не е достатъчно по този въпрос, тъй като АПК в чл. 15, 16, 17 и 18 се говори за страни и представителство. Напрактика обаче чл. 15 се отнася до съдебното производство, тъй като в противен случай, той не би бил верен. Уредено е положението на прокуратурата – чл. 16 АПК.

34: Принципи на административния процес.