3. Административни норми и административни правоотношения.

Административните норми и правоотношения действат основно в сферата на административното право и изпълнителната дейност. Правните норми в административното право представляват общо правило за поведение, което регулира отношения в сферата на държавното управление чрез властнически метод. Това е една от основните отличителни черти на административното право спрямо гражданското право, при което най-често има съгласуване на воли между равнопоставени субекти. Субектите, до които се отнасят административно правните норми, имат специфично качество – те са субекти, въз основа на административното право. Административноправните норми се съдържат и в законови и в подзаконови нормативни актове.
Административноправните норми имат същите елементи, както и правните норми въобще – хипотеза, диспозиция и санкция. Като правило те не са в една разпоредба, а често пъти не са и в едни нормативен акт. Така например санкцията най-често е уредена само в ЗАНН или пък в края на всеки закон има т.нар. административно-наказателни разпоредби.
Съществуват различни видове административноправни норми.
Според характера на правилото – задължаващи, забраняващи, позволяващи, оправомощаващи.
Според ролята която им е отредена – материални и процесуални.
Според териториалното действие – общи и за определена територия.
Административноправните норми действат по определен начин. Правоотношенията се развиват въз основа на административноправни норми. Те представляват конкретизация на правната норма, по отношение на страните на административното правоотношение. Правопораждащият факт е посочен в правната норма. Основна характеристика на административното правоотношение е съществуването на власт и подчинение, като съдържание на правоотношенията. Правопораждащ факт може да бъде правомерен факт от обективната действителност или някакво събитие. Правопораждащ факт например е издаденият административен акт. С него се възлагат права и задължения на субекта на административното право. Събитие, което води до административни правоотношения е например раждането на дете.