29. Административно нарушение.

Административното нарушение е уредено в ЗАНН и в някои други специални закони. В чл. 6 от ЗАНН е дадено легално определение на понятието за административно нарушение. То има следните белези:
На първо място, то има две страни – обективна и субективна. Това е деяние и това деяние е два вида – извършва се нещо забранено или пък не е направено нещо, което е предписано от закона. Това са т.нар. комисивни и омисивни деяния. Деянието е противоправно. Това означава, че поведението на дееца влиза в противоречие с предписаното от закона в правна норма. То е насочено срещу установения ред на държавно управление. Може да се каже, че в тази си част определението изостава от развитието на обществените отношения. В редица случаи, някои деяния са определени, като нарушения, без те да са част от реда на държавно управление. Административното нарушение има и качеството наказуемост, т.е. държавата предвижда, след неговото извършване, налагането на административни наказания, които са уредени в ЗАНН. Дотук беше обективната страна.
Основа на субективната страна е вината. Тя е основна предпоставка за отговорността. Вината може да се определи, като психично отношение на дееца към деянието. Той се стреми към негативен резултат, въпреки че разбира характера на деянието. Вината е психически проблем и затова зависи от психическото състояние на лицето. Психическото състояние на лицето се изразява чрез вменяемост. Вменяемостта показва, че лицето разбира свойството и значението на това, което извършва и може да контролира постъпките си. Съществуват две форми на вината – умисъл и непредпазливост.
Друг елемент на субективната страна това са мотивите и целите. Те определят също така отношението на дееца към деянието.
Съществуват различни административни нарушения. Те биват формални и резултативни, в зависимост от това дали има щета. Освен това те могат да бъдат извършени от едно лице или от група лица и ако те са извършени от група лица има различни форми на съучастие. Това е съизвършителство, подбудителство, помагачество. Освен това съществува и възможност за т.нар. укривателство. Това не е форма на съвместна противоправна дейност, това е подпомагане на противоправната дейност.