27. Административна принуда.

Административната принуда е един от видовете държавна принуда. Тя е налице, когато са изчерпани възможностите за доброволно изпълнение. Принудата представлява външно психическо, физическо или имуществено неблагоприятно въздействие върху човешкото поведение. Тя се изразява в стеснения или лишения от морално, материално и физическо естество. Тя предполага задължение да се извърши нещо или да се въздържи някой от осъществяването на действие. Съществуват различни видове принуда и един от тях е държавната принуда. Това е вид държавна дейност. Това е репресия и негативно отношение на държавата към определено неправомерно поведение. За нея съществува нормативно овластяване. Административната принуда е вид държавна принуда. Нейните особености са следните: уредена е в чл. 23 на ЗАНН; предприема се от страна на администрацията; целта е да се гарантира поведение, което е необходимо за осъществяване на държавното управление. Тя е различна от дисциплинарната отговорност. Осъществява се чрез индивидуален административен акт. Съществуват няколко вида административна принуда:
1) Принудителни административни мерки – те представляват реализация на диспозицията. Вината не е предпоставка за тяхното прилагане. Установяват се със закон. Прилагат се с индивидуален административен акт. Създават ограничения или лишения за гражданите. Оспорват се по реда на АПК.
2) Административните наказания се налагат от определени органи. Те представляват реализация на санкцията и са свързани с осъществяването на юридическа отговорност, вследствие на установена вина. Административните наказания се налагат с юрисдикционен акт. За да се наложат, трябва да е налице вина и нарушаване на реда на държавно управление.
Съществуват три вида принудителни административни мерки:
1. Превантивни – тяхната цел е предотвратяване на административните нарушения. Те се прилагат, когато има непосредствена опасност от нарушение. Не е необходимо да се доказва вина.
2. Преустановителни – те се прилагат при вече започнали неправомерни действия. Целта е предотвратяване на довършването на административното нарушение. Те предполагат и възможност да се използва физическа сила. В ЗМВР е предвидено използването на помощни средства, белезници, оръжия и т н.
3. Възстановителни са тези принудителни административни мерки, при които вече е налице вредоносен резултат и има извършени нарушения. Не се прилагат при формални деликти, тъй като там няма вредоносни последици.
Съществува и още един вид принуда – това е процесуалната принуда. Процесуалната принуда има за цел да се обезпечи нормалното развитие на административното или съдебното производство. Принудителните административни мерки се прилагат с индивидуални административни актове и за тях важат 5-те изисквания за законосъобразност на административните актове.