26. Прокурорски надзор върху администрацията.

Прокуратурата е самостоятелна система от органи, която е подсистема на съдебната власт. Тя се занимава с привличане към съдебна отговорност на лица, извършили престъпления и надзор върху точното и еднакво спазване на законите. Нейната уредба се намира в КРБ, ЗСВ, НПК и в АПК. Актовете, с които работи прокуратурата са протест, предложение и разпореждане. Протестът е инструмент за оспорване на решения или административни актове. За подаването на протест са установени определени срокове. Предложението е акт на прокуратурата за отстраняване на нарушения, за започване на производство по издаване на административни актове или за прилагане на извънреден способ (чл. 99 от АПК). Протестът води до сезиране на съответния компетентен орган и до спиране на изпълнението. За действията на прокуратурата са установени определени срокове. Тя има възможности за съдействие от страна на граждани и организации.
В учебниците се говори за т.нар. дейност на прокуратурата при самоуправства. Тази дейност, с влизането в сила на новия ГПК вече е дейност, която е предоставена на съда. Самоуправството означава, че се осъществява едно действително съществуващо или твърдяно право, но не по установения ред.