1. Наказателно процесуално право на РБ. Понятие, задачи, и предмет на регулиране. Връзка с други правни отрасли.

НПправо на РБ е - самостоятелен правен отрасъл , самостоятелен правен клон , както гражданско процесуалното право . ; НПП е система от правни норми – т.е става дума за правни норми ,които са в логична връзка по между си , а това означава че промяната на всяка една следва да води до промяна в други правни норми.
Предмета на регулиране - тези наказателно правни норми регулират обществените отношения които възникват в хода на наказателния процес. / Предмета на НПП са наказателните дела / .
Задачи на НПП - теорията ги определя като 2 : - 1 .Основна задача , която се изразява в следното : чрез нормите на НПП се защитава сигурността на републиката ,живота здравето, честа на гражданите , тяхното имущество както и това на ЮЛ и д-вата и се осигурява правовия ред и законност в страната. / защита на основни обществени отношения , тази задача има по голям мащаб /
2. Непосредствена задача – ориентирана по скоро към отделния , конкретен наказателен процес .Изразява се в разкриване на престъпленията , разобличаване на виновните или на виновния и правилно прилагане на закона.
Ако разглеждаме задачите като две съвършено отделни бихме сгрешли , защото логично не би могло например да се защитят от престъпно посегателство, живота, честа и достойнството на гражданина , каквато е основната задача , без да се разкрие извършилия престъплението , да се разобличи и да се приложи правилно закона.
Именно поради тази връзка в теорията се приема че става дума за една двуединна задача /тъй като не може едното без другото/
Чл. 1 и чл. 2 НПК - са двете задачи
Връзката на НПП с др. правни отрасли . НПП е сложна наука , но не може да изпълни задачите без взаимовръзка с други правни отрасли. Говорим за правна с/ма която обхваща многообразието в различни сфери на живота.
НПП е в тясна връзка с др. правни отрасли.
1. Връзката - НПП и конституционното право - конституцията като основен закон съдържа редица основни правни норми ,които изцяло са инкорпорирани в НПК . /пример – презумцията за невинност - конституционна норма ,; тази правна норма е инкорпорирана в НПК , ; - гражданите и ЮЛ имат право на защита във всички стадии на процеса. ; - съдебната власт е независима чл. 116 от К – тази правна норма е инкорпорирана в НПК като принцип на независимост . ; чл. 130 и следващи от К - регламентира се начина на избор на съдии , прокурори и следователи и органа който може да ги назначава, повишава , понижава - тази норма е инкорпорирана в НПК като принцип на назначаемост ;
2.Връзката на НПП с Наказателното право / материалното право / - наказателното право определя кои деяния са престъпления и какви наказания могат да се налагат за тях. Връзката м/у тези правни отрасъла е най тясна и същевременно широка . Не може да има наказ. Производство, ако няма извършено деяние което е инкриминирано в НК като престъпление.
НПП е формата на живот на материалното право . Единия правен отрасъл не може без другия.
НПП – определя реда по които се разследват извършени престъпления и се разглеждат образуваните наказателни дела.
3.Връзката м/у НПП и гражданско процесуално право / ГПП / - типичен пример за връзката им въпреки привидната несъвместимост е възможността в хода на наказателното производство да се предяви граждански иск.
/ пример : когато с едно престъпление са причинени вреди някому/ колата ми е открадната от паркинга / , образува се наказ. Производство и в хода на наказ.производство може да се предяви граж.иск с/у този който ми ги е причинил /
Всеки е длъжен да поправи вредите които е причинил другиму виновно.
За да се обезпечи гражданския иск , възможността на д-вата да реализира едно наказание като глоба , конфискация в хода на наказателното производство.
Макар и че сме в хода на наказателния процес тези обезпечителни мерки се вземат по реда на гражданските закони.