2. Източници, тълкуване, прилагане и особености в структурата на наказателно правните норми.

1.Източници - Основен източник Конституцията тя съдържа основните принципи на НПП , както и основните принципи на ГПП / гражданско процесуално право / .
Други източници - Наказателно процесуалния кодекс - главен източник .
Закона за съдебната власт / ЗСВ / също съдържа наказателно процесуални норми и в този смисъл е източник на НПП. / пример – назначаването на магистратите и на съдебните заседатели ; само закона ЗСВ урежда този въпрос .- кой , как и при какви условия се назначават / .Института на несменяемост е регламентиран в Конституцията , но и в ЗСВ . ; Закон за специални разузнавателни средства - детайлно се уреждат секретните оперативни способи и реда за тяхното използване и прилагане от компетентните д-вни органи , те служат за събирането и проверката на наказателния процес.
- международни актове които е ратифициран и влязъл в сила също може да бъде източник на НПП. / Европейска конвенция за защита правата и основни свободи на човека – приета от РБ , там е принципа за разумния срок в който трябва да приключат наказателните дела в тяхната съдебна фаза . /
Тълкуване :
Кой може да тълкува – да разкрива смисъла на наказателно процесуалния закон - всеки участващ в наказателния процес , които упражнява определена процесуална функция / това са съдии, прокурори, разследващи органи , както и обвиняем , подсъдим, защитник , граждански ищец , ответник , техните повереници и др. / Приоритет има тълкуването на д.-вния орган , които е субект в процеса има властнически правомощия. Конституционния съд - тълкува нормите на конституцията и тези решения за тълкуване норми на конституцията и определяне на съответствие или несъответствие на закона или негова норма с норма на К имат задължителен характер за всички д-вни органи , вкл. Парламента, президента , гражданите ЮЛ и др. Това тълкуване има върховно значение тъй като няма орган пред които да се оспори.
Структура на наказателно процесуалната норма - Всяка правна норма има хипотеза , диспозиция , санкция . Наказателно правната норма съдържа и трите елемента най често .
В НПК - тази структура , която е характерна за наказателно правната норма не е така типична , характерна . чл.8 ал. 1 НПК - липсва санкция
Наказателно процесуалната норма има особености - няма така очертана структура .
чл. 8 ал. 1 НПК - привидно не съдържа санкция ; -------------- ще бъде отменено решението на формално процесуално основание ;
Съдия - който е допуснал грешка да разглежда делото без съдебни заседатели , когато закона изисква това - персонално ще понесе отговорност - санкция .
Изискването на закона за задължително участие на защитник - с нарушаването на тази норма е допуснато процесуално нарушение и може да бъде отменена присъдата.
НПК санкциите могат да бъдат различни , вкл. административни, процесуални , наказателни .
Хипотеза : В хода на наказателното производство, съдия , прокурор , / извърши престъпления - получи подкуп / . Тази санкция ще бъде наложена в друг процес , ако се докаже по несъмнен начин.
Особеността се дължи на това че санкцията трябва да се търси и в др. закон не само в НПК.