3. Действие на наказателно процесуалните норми по предмет, време , място и спрямо гражданите.

1. Действие по предмет – Нак. процесуалните норми се прилагат по отношение на всички наказателни дела започнати или образувани в РБ . / принцип /
Тъй като понякога нак. процес излиза извън границите на страната или идва отвън през границите на страната , трябва да кажем , че нак. процесуалните норми са приложими и по отношение на процесуални действия във връзка с правната помощ и сътрудничество с др. страни. / пример - страната ни е в период на износ на работна ръка , така се изнася и криминален контингент , образуват се дела, започва разследване , иска се от компетентните органи в РБ да извършат действия
Съдебно следствена поръчка - идва от вън ; Разследващите органи от вън - присъстват на разследването у нас .
Това става чрез или въз основа на прилагането на нашите наказателно процесуални норми
Действие по време : Щом като една нак. процесуална норма бъде приета обнародвана и влезе в сила , по принцип тя се прилага незабавно включително и по отношение на неизвършената процесуална дейност . / пример – НПК приет октомври , влезе в сила 6 месеца по късно, до влизането му сила действаше предходния НПК; След като влезли в сила новия НПК има и неприключени дела / висящи / трябва да бъдат приключени по новия закон . /
По принцип нак. процесуална норма има действие за напред . Ако има обратно действие всички нак. производства ще трябва да започнат отначало.
НПК - може да се допусне някой неприключени производства да приключат по стария ред / стария НПК / така би се избегнал хаоса , по удобно е на д-вата.
/пример компетентен за решаване на делото е ВОС , с новия закон компетентен е ВРС - в този случай е допустимо делото да остане за решаване във ВОС/

Действие по място: два аспекта
1. НПК действа на територията на нашата страна. / кораб с бълг. флаг също е бълг.територия /
2. Международната правна интеграция, когато чужд акт постановен от чужд съд на друга д-ва е влязъл в сила и :
а/ този акт бъде признат от компетентните бълг. власти - тази присъда подлежи на изпълнение / ромката Х е извършила кражба в Париж, осъдена е там , може да изтърпи наказанието си в нашата страна ,.Присъдата от Париж се изпраща у нас , призната е у нас , и ромката трябва да изтърпи присъдата си у нас /
б/ ако не бъде признат от компетентните бълг. власти – този акт не подлежи на изпълнени у нас .

Действие спрямо гражданите:
Става дума за “някой сме равни , някой сме по равни от другите “ Закона не се прилага спрямо всички . , тъй като има които се ползват с имунитет. / депутати, представители на чужди мисии, посланик , / спрямо тези лица нормите на НПК не може да се приложат . Ако това лице извърши престъпление у нас се прилагат международни норми в тази връзка.
У нас с имунитет са : президента най мащабен ,/наказателно преследван може да бъде само при д-жавна измяна и ако наруши Конституцията / , магистратурата – съдии от конституционен съд , ; народни представители , съдии , прокурори , следователи макар че е вече функционален имунитета .