23. Виктимология.

Терминът „виктимология”, произлиза от латинската дума victima – жертва и гръцката logos – учение. Проблемът е актуален, тъй като третира въпроси за социалната и правна защита на възможните жертви и необходимостта от целенасочена превенция спрямо тях.
Жертвата – това е човек или определена общност от хора, на които пряко или косвено престъплението е причинило вреда.
Повишеният риск едно лице да стане жертва на престъпление се нарича виктимност. Виктимността има само спомагателно значение за престъпното поведение на друго лице, т.е. тя играе ролята на условие или на конкретен повод за извършване на престъпна дейност. Виктимността има различни степени и се изразява в действия, жестове, демонстрация на заможност, на сексапил и др., които обективно провокират другиго към реализиране на неговите престъпни намерения (грабеж, изнасилване и др. престъпления).
Виктимизиращи фактори – тези които пораждат или повишават виктимността. Такива могат да бъдат физически недъзи, психически заболявания, слепота, ниска възраст или престарялост и т.н. Не случайно жертви на много престъпления стават самотни и възрастни хора, деца или хора с определени рискови професии.