4. Наказателен процес на РБ като правно регламентираната дейност . Наказателнопроцесуални правоотношения.

Нак. Процес представлява ред по които се поставя началото на производството до неговото завършване с окончателно влязъл в сила акт . Това е уредена от законодателя процедура.
От гледна точка на органите и лицата които участват в производството - /органи за разследване, прокурори, съдии , обвиняеми, подсъдими защитници и др- / то процеса представлява правно регламентирана дейност която те осъществяват . Специално по отношение на д-вните органи ангажирани в наказ. Процес / съд , прокурори , органи за разследване / тази дейност ,която те осъществяват е и тяхно служебно задължение. За неизвършването на която т.е неизпълнението на това задължение или лошо , неправилно , те могат да понесат и административна санкция. От друга страна упражняването на тази процесуална дейност при тях не е само задължение , а е и право т.е те по силата на Конституцията и законите са оправомощени да извършват тази дейност . Само те могат да я извършват - никой друг.
Прието е в теорията и практиката да се казва че тези д-вни органи имат правомощия, което е общо понятие и включва и задължението и правото.
/пример – когато при прокурора постъпят достатъчно данни че е извършено престъпление от общ характер , той има не само право по закон а и задължение да постави началото на наказателния процес., т.е прокурора има правомощия да направи това. /
След като тези органи и др. субекти които участвата в процеса за да защитавата своите права и интереси , дейността им в наказателното производство е строго регламентирана т.е това означава че всяка една процесуална стъпка която те предприемат трябва да бъда съобразена със закона.
/пример : -постъпва информ. При прокурора че е извършено някакво престъпление , прокурора е длъжен да оцени тази информация и да вземе 2 решения :
1.да постави началото на процеса - ако счете че има основания за ;
2. да откаже началото на процеса - ако прецени че няма основания
И В ДВАТА случая той трябва да се обоснове с постановление за причините поради които е взел решението си .
Процеса е правно регламентирана дейност . Във всеки наказателен процес най важна е дейността на д-вните органи които са субекти в процеса .

Наказателно процесуални правоотношения
Правоотношение - за да е налице трябва да има няколко елемента : страните , права и задължения на страните , предмет – интерес , воля .
Наказателно правоотношение възниква в хода на процеса , ; възниква м/у д-вния орган които е компетентен да решава делото в стадии или фаза на процеса и останалите участници в производството. Във всички случай една от страните е д-вен орган.
В до съдебното производство д.-вен орган е или орган на разследване или прокурор.; респективно в съдебната фаза , стади .......
Другата страна в правоотношението може да бъде обвиняем, подсъдим
Съд – защитник на подсъдимия
Правоотношения могат да възникнат м/у ръководно решаващия в процеса и друг участник в производството.
Възникват само в тази посока правоотношения / подъсимия и съдия / , но не и в хоризонтала / обвиняем и пострадал / . Когато в с.з. една от страните иска да постави въпрос , тя го поставя чрез съда. Съда ръководи процеса.
Щом като една от страните задължително е д-вен орган , тук действа властнически елемент. Страните не са равнопоставени.
Пример - разглежда се въпроса за мярката за неотклонение , “ подсъдимия - не желая да отида в затвора “ , но съда взема решение и то е окончателно .