22. Специализиран административен контрол.

Специализираният административен контрол се упражнява, въз основа на специално основание. Той е предвиден в специална правна норма. Специализираният административен контрол се базира на съществуващото в държавната администрация двойно ведомствено подчинение. Той засяга само отделни фрагменти от дейността на администрацията. При него едни звена и структури от държавната администрация осъществяват контрол върху специфична дейност на други звена от държавната администрация. Основанията за този контрол са винаги в нормативен акт. Те са винаги изрични. Този контрол се осъществява от органи, които са специално създадени и притежават съответните правомощия и квалификация. Те могат да извършват контрол само в съответната област. Целта на този контрол е да се прецени преди всичко законосъобразността на подконтролната дейност. Поради това, че става дума за законосъобразност, в теорията се счита, че този контрол може да бъде наречен и надзор, затова в учебниците и в нормативните актове се среща понятието надзор (санитарен надзор, ветеринарен надзор, строителен надзор). При този контрол се прилагат определени методи.
1. Изрични предписания;
2. Спиране на определени действия;
3. Спиране действието на административни действия;
4. Налагане на административни наказания;
В учебниците пише, че този контрол се осъществява от инспекции, напоследък се говори за администрации – например преди време ставаше дума за Държавна въздухоплавателна инспекция, сега се говори за Държавна въздухоплавателна администрация.