5. Структура , и закономерности в развитието на наказателния процес – фази стадии етапи.

Наказателния процес - представлява сложна и най често продължителна дейност .Тази дейност вземат участие различни субекти . Тя се дели на определени части и те са фази , стадии и етапи на наказателното производство. Нак.дела от общ характер / НОХД / се характеризират с 2 фази : до съдебна и съдебна фаза :
До съдебна фаза / до съдебно производство / - е в компетентността на прокурора и органите за разследване. Самото до съдебно производство може да се разгледа като съставено от 3 стадия .
1. образуване на до съдебното производство – компетентно само на прокурора ;
2. до съдебно разследване - компетентно на
3. действия на прокурора след приключване на до съдебното разследване
Поставянето на началото на процеса в неотложни случай допуска да се избегне формалния акт на образуване в до съдебното производство от прокурор . Не е необходимо той да се произнесе с акт за да постави началото на процеса.
В НПК е регламентирана възможността да се започне действие на разследване в каквато хипотеза има основание да се каже че няма стадии “образуване “
2 фаза - съдебна основна роля играе съда като д-вен орган .
При първоинстанционно разглеждане на делото са известни следните части на съдебната фаза на процеса :
1.Образуване на съдебното производство – този етап като съдържание представлява по скоро техническа и адм. Част от процеса , от колкото процесуално правна част от процеса . Най същественото което включва като съдържание е регистрация на делото , заедно с обвинителния акт , които е внесен от прокурор в този съд , доклад на председателя на съда и разпределени на делото на съответен съдия , които ще поеме от тук на татък работата.
2.Председателя разпределя делото на определен съдия - от тук нататък е стадия - подготвителни действия от съдия докладчика за разглеждане на делото в с.з.
Когото са налице предпоставките , съдията насрочва делото, призовки

Самостоятелне стадии : Съдебно заседание е най важната част на съдебната фаза .
Самото съдебно заседание се състои от 5 етапа :
1.Действие по даване ход на делото
2.Съдебно следствия
3.Съдебни прения / преперня
4.Последна дума на подсъдимия
5Постановяване на присъда.
Структурата на процеса в следващата инстанция / въззивна инстанция , втора съдебна инстанция / структурата по принцип е единтична със структурата на първо инстанционното разглеждане на делата.
С.З. на втората инстанция може да мине по същите тези 5 етапа.
РАЗЛИЧИЯ бележи касационната инстанция - там няма съдебно следствие .

По делата от частен характер - които се образуват доколкото пострадалия е изявил изрична воля с ТЪЖБА . По тези дела по принцип няма до съдебно производство. Тук липсва цялата до съдебна фаза . В съдебната фаза разлика няма .