21. Понятие за превенция на престъпността.

Наред с термина превенция се употребява термина профилактика на престъпността. Тези два термина са тъждествени по своето съдържание и взаимозаменими. Думата превенция има латинки произход и означава предпазване, предупреждение.
Превенцията е вид социална дейност, която непосредствено е насочена към предпазване на обществото от различни престъпни посегателства, нарушаващи неговото нормално функциониране и развитие.
Основен обект на въздействие на превенцията на престъпността са различни криминогенни фактори пораждащи това негативно явление, днес превенцията се извежда като главно стратегическо направление в борбата срещу престъпността. Най-съществената черта на това направление е, че при него се въздейства върху източниците (причините и условията) за престъпността, а не върху следствието на явлението (реално извършените престъпления).
Превенцията е форма за борба срещу престъпността чрез разкриване и отстраняване на причините и условията, които я пораждат.
Превенцията обхваща 2 етапа:
- дейност по изучаване и разкриване на криминогенните фактори;
- дейност по отстраняване, неутрализиране или ликвидиране на тези фактори.

Субекти на превенцията могат да бъдат различни държавни органи или обществени организации