6. Наказателно процесуални функции.

Нак.процесуалната дейност се развива от 3 основни направления.
1.По линия на ръководно решаващата ф-ция т.е в процеса има субекти които създават цялостната организация по движението на процеса, решават всички въпроси възникващи в хода на процеса, вкл. вземат съответни процесуални решения. Това са д-вните субекти на процеса или д-вните органи / казано по др.начин / на които Конституцията и законите възлагат тази ф-ция . В до съдебното производство това са органите за разследване и прокурора ; В съдебна фаза единствено и само СЪДА. Тези органи именно са притежаващите властнически правомощия в процеса. Те са движещата сила на процеса .Упражняват тази ръководно решаваща ф-ция. В до съдебното производство само прокурора може да образува наказателния процес , само той може да упражнява ръководство и надзор за законност на разследването. Само той може да изготви обвинителен акт ,когато намери че са налице предпоставките за това. Само той може да внесе обв. Акт в компетентния съд .- Само той може да вземе решение за прекратяване на до съдебното производство.
В съдебната фаза тези правомощия притежава само Съда . За това тази ф-ция се нарича ръководно – решаваща , защото само тези субекти вземат процесуални решения.
2. Повдигане, предевяване и отстояване на обвинение . тази ф-ция се нарича обвинителна .В сравнение с ръководно решаващата ф-ция /която се упражнява единствено от д-вните субекти на процеса / то по отношение на обвинителната ф-ция , тя е притежание не само на д-вни субекти на процеса , но и на граждани. / пример - НЧХД - обвинителната ф-ция по принцип е право единствено на пострадалия от престъпление , което се преследва по реда на частното обвинение - частен тъжител.- / ; по делата от общ характер - обвинението е прерогатив на д-вни органи субекти на процеса - прокурор , ..... ;
В до съдебното производство има съвпадение на субекта които едновременно упражнява ръководно решаваща ф-ция и обвинителна ф-ция. / пример - органа за разследване и опръжнява 2 ф-ции ;
В съдебната фаза на процеса - такова съчетание на правомощия да се упражнява и ръководна и обвинителна ф-ция е НЕВЪЗМОЖНО . Ръководно решаващата ф-ция е отделена от обвинителната ф-ция. За това в съд. Фаза СЪДА упражнява ръководно решаваща ф-ция , обвинителна ф-ция упражнява прокурора по дела от общ характер , а по НЧХД- частния тъжител.
Обвинителната ф-ция всякога означава дейност по разобличаване на виновния, т.е предприемат се фактически и юридически действия в резултат на които едно лице придобива качество на обвиняем . А дали това лице ще бъде действително признато за виновно или не е въпрос ,който се решава с окончателен акт на съда / присъда / .
3. По всяко едно конкретно дело е защитната ф-ция ,която както обвинителната е конституционно регламентирана. “Всеки има право на защита във всички стадии на процеса.” Защитната ф-ция може да се упражнява от гражданина както лично , така и от упълномощено , назначено лице – защитник, повереник – гр. ищец, гр. обвинител,;
Така разгледани 3-те процесуални ф-нкции , по принцип те не са раздалечени помежду си защото закона съдържа редица норми чрез които създава процесуални задължения за някои субекти в процеса и по точно за д-вните органи да предприемат действия не само в подкрепа на обвинителната теза , а в полза и на защитната теза / ф-ция _
/пример - прокурора и органите за разследване са длъжни по закон да събират не само обвинителни доказателства , а и доказателства които водят до смекчаване отговорността на обвиняемия /респ. Подсъдимия / . , което пък е пример точно за това че м/у обвинителната и защитна ф-ция няма не преодолима пропаст , а има взаимно проникване /