7. Система и обща характеристика на основните начала / принципи / на наказателния процес.

Наказателния процес като дейност е изграден на базата на основни начала / основни принципи по новия НПК / .Безспорно че тези основни принципи представляват идеи.,но когато се говори за основни процесуални принципи то тези идеи не могат да не бъдат и конкретни правни норми . Нарушаването на тези основни процесуални принципи е основание за отмяна на една присъда.
/пример: съдията сгрешил и вместо да разгледа и реши делото със съдебни заседатели , го решил сам . Нарушаването на това основно начало - ще доведе до отмяна на този акт, защото е нарушено правилото /
/пример : закона предвижда задължително участие на защитник , не спазването на това изискване се приема за накърняване правото на защита , издадени от съда акт ще бъде в процесуално нарушение /

С/ма - участие на съдебни заседатели в процеса, назначаемост и несменяемост на органи на разследване, публичност, устност , право на защита , разкриване на обективната истина , принцип на вътрешно убеждение, 2 относително нови принципа - разумен срок , съдебната фаза има централно място в наказателното производство.