24. Частен обвинител.

Частния обвинител е пострадал от престъпление, което се преследва по общия ред т.е
това е субект характерен за наказателните дела от общ характер. След неговата смърт / ако настъпи / правото да бъдат частен обвинител имат неговите наследници. Като частен обвинител може да се конституира пострадалия независимо дали е претърпял имуществени или не имуществени вреди.
Като субект частния обвинител може да встъпи само в съдебното производство., респ. не може да встъпи в до съдебното производство. За да се конституира в това качество пострадалия трябва да подаде молба , / да направи устно искане за това / . Ако подаде молба – трябва да е писмена, да съдържа данни за личността / имена , адрес , и изрично искане за встъпване в процеса в това качество / .
Като всеки друг субект и частния обвинител трябва да встъпи в процеса в определен период и ако пропусне момента губи тази възможност .
Кои е най ранния момент и кои е пределно късния момент за да може пострадалия да встъпи като частен обвинител в съдебното производство.?
най ранния момент е стадия , подготвителни действия на съдия докладчика за разглеждане делото в съдебно заседание, и то след като съдия докладчика прецени че са налице всички предпоставки за разглеждане делото в съд. заседание и изпрати съобщение наред с другите и на пострадалия с което го уведомява за датата на заседанието и може да встъпи в процеса с определено качество.
пределно късния момент - началото на съдебното следствие в първо инстанционния съд т.е до началото на ІІ етап от съдебното заседание .
Частния обвинител е субект в процеса - той е субект по обвинение . Той е от категорията на акцесорните / не задължителните / субекти / Процеса може да протече и приключи без неговото участие . С възможността пострадалия да се включи в процеса на страната на обвинението се дават по големи възможности за обективно изследване на обстоятелствата в процеса.
От гл. точка на частния обвинител : - упражнявайки обвинителна ф-ция , той прилича на прокурора / д-вния обвинител / , развива обвинителна теза успоредно с обвинителната теза на прокурора. Но частния обвинител не е ангажиран с обвинителната позиция на прокурора. / прокурора може да заяви че не поддържа обвинението , но частния обвинител може да заяви че поддържа тази теза . Ч.обвинител като гражданин отстоява обвинителните си ф-ции до колкото желае и с интензитет който той прецени /
Права на частния обвинител .
1.Да участва в производството;
2.Да представи доказателства
3.Да прави искания , бележки възражения.
4.Да обжалва актовете на съда които накърняват неговите права и законни интереси.
5.Да има повереник.