19. Понятия за причини и усл-я за конкретното престъпление.

Конкретното престъпление има своя причинна обусловеност, която в значителна степен се определя от основните социални детерминанти на престъпността в обществото. Макар да са отражение на основните причини, причините и условията за конкретното престъпление имат относителна самостоятелност носят индивидуалните особености на индивидуалните извършители на престъплението. Целта е да се покаже типичното, отделното за всяко престъпление и на тази база да се формулират и приложат съответните превантивни мерки.
Причините и условията за конкретните престъпления са тясно свързани помежду си, те са изключително многообразни, само част от тях могат да се разглеждат като типични и подлежащи на систематизиране. Все пак, макар и условно, те могат да се разграничат на следните групи:
- причини и условия, свързани с материалното състояние, бита и начина на живот на извършителя;
- недостатъци в нравственото формиране на личността и ниско правно съзнание;
- особености на психичното състояние на конкретните правонарушители;
- причини и условия, свързани с конкретната жизнена ситуация;
- причини и условия, свързани с поведението на жертвата и др.