8. Участие на съдебните заседатели в наказателното производство.

Не по всички наказателни дела , закона предвижда участие на съдебни заседатели. НПК предвижда че съд.заседатели участват когато закона предвижда това - чл. 8
По определена категория дела за престъпления с по ниска степен на обществена опасност - съд.заседания протичат без участие на съд. Заседатели. Изключение от принципа има в м хипотезата когато делото е за престъпление наказуемо с мах. до 5 год. лишаване от свобода като тежест на санкцията - в тази хипотеза не участвата съд.- заседатели, а делата се разглежда еднолично от съдия.
Във всички останали случай на първоинстанционно разглеждани дела участвата и трябва да участват съдебни заседатели задължително за да е налице законен състав.
Броя на съд.- заседатели и бр- на съдии е от зависимост от тежестта ....
1. хипотеза -Състав на съда : 1 съдия и 2 съд.—заседатели ,когато престъплението е наказуемо с наказание лишаване от свобода от 5 до 15 год.
2 хипотеза Състав на съда - разширен 2 съдии и 3 съд. Заседатели когато престъплението е наказуемо с повече от 15 год. лишаване от свобода , доживотен затвор.
Тези правила чл. 28 НПК .-
Закона не изисква участие на съд. Заседатели когато се разглеждат при въззивен и касационен ред . Тогава участват само 3 съдии.
Съдебните заседатели имат равни права със съдиите , те при вземане на решение гласуват преди съдиите. С годините участието на съдебни заседатели се стеснява.
Статут на съдебен заседател : урежда се в закона за съдебната власт ЗСВ –
1.изискване към личността на кандидата за съдебен заседател – пълнолетен, бълг. Гражданин; да не е осъждан. Да се ползва с добро име в обществото.
2.Процедура за назначаване : - Само първоинстанциини дела допускат участие на съдебни заседатели – РС , ; ОС на Окръжен съд избираа съд.заседатели за участие в РС . ОС на апелативен съд избира съд;заседатели за участие в Окръжен съд - когато е първоинстанционен . Предложението за кандидат за съд. Заседател се прави от Общински съвет.