18. Типология на престъпниците.

Типологията на престъпниците представлява диференциация и групиране на извършителите на престъпления по определени признаци. Това има голямо значение за разкриване на причините и условията за конкретното престъпление и за изграждане на система от най-ефикасни мерки за предотвратяване на престъпленията.
1. В зависимост от характера и съдържанието на антисоциалната насоченост на личността различаваме:
– случайни престъпници – лица, които за първи път са извършили не тежко умишлено престъпление, противоречащо на общата им социално-позитивна насоченост;
- ситуационни – извършили за първи път тежки престъпления, под въздействие на неблагоприятно стекли се външни обстоятелства;
- неустойчиви – извършващи за първи път умишлено престъпление, но и по-рано допуснали правонарушения и неморални прояви;
- злостни престъпници – нееднократни извършители на престъпления, в т.ч. и след минали осъждания;
- особено опасни престъпници – автори на най-тежките престъпления, безскрупулни и готови на всичко, лица с явно изразена антисоциална насоченост

2. В зависимост от обекта на посегателството, разграничаваме следните групи извършители на престъпленията:
- користно-егоистичен тип – основна ценност е личната изгода, несъобразена със законовите забрани, тук се отнасят, извършителите на кражби, грабежи, измами;
- насилнически – с негативно пренебрежително отношение към човешката личност, нейното здраве, телесна неприкосновеност и др. Тук се отнасят извършителите на убийства, телесни повреди и изнасилвания;
- анархистичен тип – негативно и цинично отношение към установения в обществото ред, тук се отнасят извършителите на хулигански прояви.