9.Независимост на държавните органи. Назначаемост и несменяемост на съдии , прокурори и следователи.

чл.118 Конституцията
Цялата съд.с/ма като част от д-вната власт е независима от другите две власти .Тя се самоконтролира, самовъзпроизвежда , че другите две власти не могат да я контролират. Съдържа се гаранция за тази независимост - съд. Власт има собствен самостоятелен бюджет . Тази норма на конституцията е почти изцяло инкорпорирана в закона за съдебната власт , и в чл. 10 НПК .
Принципа произтича от чл. 8 от Конституцията .
Властите : съдебна , изпълнителна и законодателна .
Другите власти не могат да се наместват в решаването на делата .Съдията разпределил дело не може да разпореди на колегата си да реши делото както на него му харесва.
1. Дейността на инспектората на министерство на правосъдието / част от изпълнителната власт / Министъра на правосъдието е председател на висшия съд. Съвет без право на глас , уредено в ЗСВ . Инспектората може да проверява всякакви дела , но само относно движението на делата / срочност, дали е образувано своевременно , приключило ли е в срок , съдия докладчика свършил ли си работата в 1 м.срок и т.н / Инспектора не може да дава указания какви процесуални решения да се вземат. Могат да правят анализ на свършени дела . Инспектората може при констатиране на нарушение при срочността да докладват на министъра на правосъдието , той да внесе предложение до висшия съдебен съвет за вземане на мерки. Това предложение не се отнасят до функционалните задължения на магистратите.
Съда може да върне делото на прокурора, както и прокурора може да върне делото на органа за разследване . Съда дава указания на прокурора. ; Прокурора дава указания какво още трябва да се извърши. Това са процесуални указания , а не вмешателство в дейността на прокурора / органа за разследване /

Назаначаемост , несменяемост
Назначаемост : чл. 9 НПК
Процедурата е в ЗСВ , закона за МВР ,
/пример : съдия -разглежда се дело , но през това време е уволнен - незаконен състав / несъответствие в броя на съдии , действителен съдия /
1.Завършено юридическо образование , ; Преминал съответен стаж ; положен успешен изпит ; да не осъждан – лишаване от свобода, да се ползва с добро име , да е издържал съответния конкурс ;
Висшия съдебен съвет назначава след предложение на съответния орган - по чл. 30
Съдии , прокурори , следователи - несменяеми , но след изтичане на 5 год. работа се придобива този статут. / Преди да навърши 5 год. съответния ръководител прави атестация , която се внася във висшия съдебен съвет , който взема решение за сменяемост или несменяемост /
Несменяемостта - за онези които съвестно си вършат работа е защита за тях като професионалисти.
Дознателите в МВР чл. 9 НПК - трябва да се назначат по установения ред / по закона за МВР/ Не важат принципите на власт и подчинение / субординация / в съдебната власт .
МВР – няма несменяемост . Те се подчиняват на закона и на никой друг. Ръководителите на МВР нямат право да се наместват в работата на дознателите.