17. Формиране на личността на престъпника.

Формирането на ЛП е сложен процес, който протича в определена макро и микро среда, това е един процес на изграждане на отрицателни нравствено-психологически особености – черти, признаци и свойства, които характеризират духовния облик и които в крайна сметка определят престъпното поведение на дадена личност.
Възгледите, навиците, привичките, наклонностите, потребностите, интересите се изграждат у човека, под въздействието на социалните условия на живот. Всеки еди от нас, иска или не, усвоява (в различна степен) положителните и отрицателни характеристики на социалната среда. Следователно при изучаване процеса на формиране на личността на престъпника, трябва да се проследи взаимодействието „общество – личност” и по-конкретно кои са отрицателните влияния на социалната среда, с оглед тяхното неутрализиране и отстраняване.
Въздействието върху личността произтича най-вече от семейството, училището, колектива, в който се работи. В семейството протича процес на формиране на възгледите, навиците, интересите и потребностите на човека, които лежат в основата на всяко поведение на личността. Лошия семеен пример, аморалното поведение на родителите, скандалите между тях, материалните затруднения, наличието на жестокост и деспотизъм, както и пиянството, често оставят непоправима следа в съзнанието на детето и подрастващата личност
Училището е специфична микросреда за личността. Като недостатъци, които играят ролята на криминогенни фактори и способстват за формирането на негативни черти могат да се посочат:
- формализъм в системата за обучение и възпитание;
- лошата дисциплина;
- слабият контрол от учителите;
- недостатъчни контакти между родители и учители и др.

Тези и други недостатъци водят до неправилно нравствено формиране на част от подрастващите, които по-късно стават и автори на противообществени прояви.
Върху нравственото формиране на дадена личност отрицателно въздействие оказва и улицата, т.е. неконтролираното и неформално близко приятелско обкръжение. Улицата предлага авантюри, наркотици, алкохол и др. В условията на нравствена деградация улицата се превръща в единствената микросоциална среда, която съдейства за социалната изява на невръстните деца.