17. Недействителност на административните актове.

Законосъобразността на предварително извършеното действие в системата е гаранция за законосъобразността на следващото действие.
Недействителността на административните актове означава, че те страдат от някакъв порок. За разлика от гражданското право, тук не съществуват разпоредби, подобни на тези на чл. 26 до чл. 35 от ЗЗД. Недействителността означава, че са нарушени едно или няколко от 5-те изисквания за законосъобразно действие. При тях не се търси съзнание у автора за съответната законосъобразност. Не се търси отговорност в служителя. Налице е противоречие с хипотезата или диспозицията на правната норма. Ако са нарушени две или повече изисквания, административният акт е недействителен, съобразно най-тежкото нарушение. Недействителността бива 2 вида – нищожност и унищожаемост.
Нищожните административни актове не пораждат правни последици, не е необходимо те да се отменят. Съдът и администрацията трябва да следят служебно. Възможно е съдът да прогласи нищожност. На тези административни актове не се дължи подчинение. Не се носи отговорност за неизпълнение. Тези административни актове не подлежат на саниране. При тях не е налице възможност за правна промяна в правната сфера на адресата.
Унищожаемите административни актове пораждат правни последици до тяхната отмяна. Те действат като редовни, тъй като върху тях се простира презумпцията за законосъобразност в действията на администрацията. Унищожаемите административни актове подлежат на изпълнение по съответния ред. Може да бъде издаден нов акт, унищожаемият административен акт може да бъде оттеглен, това е т.нар. право на отзив, което е уредено в чл. 91 от АПК. До отмяната или изменението на унищожаемия административен акт му се дължи подчинение. Той е задължителен за спазване. Преодоляването на унищожаемостта става с изтичане на срок, с отмяна по съдебен или по административен ред. При унищожаемостта става дума за порок във волята. Унищожаемостта е нещо различно от поправката на явна фактическа грешка. При явната фактическа грешка се приема, че технически изразеното в административния акт, не отговаря на действителната воля. Недействителността, за разлика от гражданското право не съдържа установени законово критерии за разграничаване, затова дали един административен акт е нищожен или унищожаем е въпрос на конкретна преценка от съответния съдебен или административен орган.
Правни средства за отстраняване на недействителността – може да стане чрез прогласяване на нищожност, отмяна по съдебен или административен ред на административния акт, игнориране при косвен съдебен надзор.

По този въпрос се готвим от лекции, учебника, АПК – трябва да могат да се обсъждат 4 пункта: определение за нищожност и унищожаемост, видове недействителност, критерии за разграничаване на нищожни и унищожаеми актове, средства за отстраняване на недействителността.