10. Официално начало. Равенство на гражданите в наказателното производство.

Официално начало като принцип и като понятие е тъждествено с понятието служебно начало. Официалното начало като принцип в нашето право е отнасящ се в най голяма степен до д-вните органи .т.е той е ориентиран към тях. Самото понятие служебно начало не е ориентирано към д-вен орган.
Официалното начало - Този принцип създава задължения , за субектите които са д-вни органи – съда , прокурора , органите за разследване .
Гражданите които участват в процеса не могат да бъдат принуждавани да предприемат някакви действия.
Д-вните органи имат задължения и те се изразяват в това : Закона задължава когато се получи информация за извършено престъпление при прокурора , закона го задължава той да предприе съответните действия които закона изисква .
Ако в жалбата и др. материал се съдържат данни от общ характер - трябва да се предприемат действия по чл. 136 НПК.
Ако не го извърши - служебно нарушение
Чл. 23 НПК - компетентния д-вен орган е длъжен да образува производство. Д-вните органи движат процеса .

Равенство на гражданите в процеса . Равенството е принцип които означава че по отношение на гражданите участващи в процеса действат едни и същи закони , прилагат се едни и същи закони , едни и същи органи за разследване, прокурор и съд .
Всички граждани са равни в процеса , никой не може да се ползва с привилегии.
Не може пострадалия и обвиняемия да имат еднакви права . Те имат равни възможности за участие в процеса./ да защити своите интереси в процеса/
Подсъдимия има право да мълчи, да не дава обяснения , а пострадалия е длъжен да отговаря , ако го питат .
Подсъдимия има право на последна дума . Пострадалия няма право на последна дума.