16 . Основни характеристики на личността на престъпника.

По същество това са основните структурни елементи на личността на престъпника (ЛП), които показват неговите антисоциални мотиви, потребности, намерения.
Социално - демографски характеристики – предоставя информация относно социалния статус, социалните роли на правонарушителя в обществото. А посредством социално-демографските признаци (пол, възраст, образование, професия и др.) се установява криминалната активност на различни социални слоеве от населението, проследява се възрастовите особености на извършителите и т.н. В повечето случаи, това са лица с ниско образование, безработни, тежко семейно положение.
Наказателно – правна характеристика – тя обхваща изучаването на престъпниците, според вида на извършените престъпления, вид и размер на наложеното наказание, според формата на вината (умишлени или непредпазливи престъпления) и др.
Социално – психологическа характеристика – тя включва изучаване на механизма на взаимодействие „личност – среда”, като крайната цел е да бъдат установени неблагоприятните условия, под въздействието на които се формира личността на престъпника. Наред с това се анализират интелектуалната, емоционалната и волевата сфера, на базата на което се правят изводи за конкретните цели и мотиви на престъплението.
Социално – нравствена – всяко поведение на човека, в това число и престъпното, носи печата на нравствените особености и черти на тази личност. Нравствената характеристика предполага анализ на всички етични качества, които изграждат духовния облик на извършителите на престъпления - представите им за добро и зло, за дълг, за чест, достойнство, отношението им към социалните ценности и към самия себе си.