16. Условия за законосъобразност - форма и производство.

Формата е едно от условията за законосъобразно действие на административните актове. Тя е нормативно установена и винаги има изричен характер. Неспазването на формата води до порочност на административния акт. Най-голямо значение има писмената форма на административните актове. В АПК е предвидено, че административните актове трябва да отговарят и да съдържат определени реквизити. Тези реквизити гарантират, че волеизявлението, съдържащо се в административния акт, показва действителната воля на съответния административен орган. Освен това съществува устна форма на административните актове. Тя е допустима тогава, когато няма изрично изискване за писмена форма. Пример за това са разпорежданията, които издават служителите на МВР, които имат особено качество, съгласно ЗМВР и то е орган на власт. Освен това е възможно административният акт да се изрази чрез т.нар. конклудентни действия. Конклудентни действия означават такъв тип проявление на власт, при които няма изрично изразена писмена или устна форма. Пример за това са различни действия или знаци, например жълти ленти, които опъва полицията или поставяне на метални заграждения. Те означават забрана или разрешение да се извършат определени действия. Освен това е предвидена и т.нар. мълчалива форма на административните актове. Тук съществува спор дали изобщо е налице административен акт, но така или иначе мълчаливият отказ и мълчаливото съгласие са предвидени като начини, които показват възможно волеизявление на администрацията. Особен елемент във формата е съществуването на мотиви. Мотивите представляват фактическите и правни основания за издаването на акта. Те показват как е формирана волята на административния орган и кои са били основанията той да има едно или друго волеизявление. Мотивите са основен фактор в издаването на административния акт и затова за тях се наблюдава особено внимателно, когато един административен акт подлежи на съдебен или административен контрол. Липсата на мотиви, според устойчивата практика на администрацията и на съда прави акта недействителен на ниво унищожаемост. Възможно е липсата на мотиви да се преодолее като впоследствие се изготви и изпрати т.нар. съпроводително писмо. Съпроводителното писмо може да съдържа фактическите и правните основания. В този случай се приема, че административният акт е допълнен и се приема, че той е законосъобразен, поне що се отнася до спазването на чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК. Производството представлява система от действия, които подготвят крайния акт. Съществува изискване тези действия да доведат до действителната и законосъобразна воля на органа. Целта е да се съберат доказателства и тези доказателства да подпомогнат административния орган при решаването на определен въпрос.

Допълнителни въпроси:
Защо тези две изискванията вървят съвместно, но са различни?
Какво е значението на производството, като система от действия за достигане на крайния акт?
Промяната в светлините на светофара е ли административен акт?