15. Законосъобразност по същество и съответствие с целта на закона.

Законосъобразността по същество още се нарича материална законосъобразност. Тя показва кои са и какви са и с какво съдържание са материалноправните разпоредби, на които трябва да отговаря административния акт. Това се нарича още законосъобразност по същество. Нарушаването на материалната законосъобразност означава, че волеизявлението, което се съдържа в административния акт, не отговаря на съдържанието на материалноправните разпоредби на закона. Съществуват различни случаи при нарушаване на материалната законосъобразност. Това е задължение да се извърши нещо, забранено със закон. Задължение да се представят документи, каквито не се изискват от закона, задължение да съществуват предварителни условия за издаване на административен акт, каквито не се изискват от закона.
Другото изискване е съответствието с целта на закона. Целта е философска категория. Тя се определя като осъзната потребност или осъзнат интерес. Целта представлява идеален субективен образ на един желан резултат и желана реалност. Целта на административните актове е да се постигне тази цел, която произтича от закона. Целта, която се съдържа в закона е правно значимата цел, която законодателят влага в съдържанието на законовите разпоредби. Целта може да е изрично посочена в закона или пък да следва от съдържанието му. Изясняването на целта означава особен вид тълкуване, то се нарича телеологично тълкуване. Не може да има разминаване между целта на закона и целта на административния акт, тъй като той има подзаконов характер.