12. Процесуални граници за правото на защита.

Правото на защита би било пожелателно , ако няма процесуални гаранции които да обезпечат неговото упражняване и прилагане.
Процесуални гаранции : са нещо различно от правото на защита . Ако правото на защита е субективно право на гражданина, ориентирано към субекта които го притежава. Процесуалната гаранция е ориентирана към д-вните субекти в процеса които упражняват ръководно решаваща функция в съответната фаза на процеса / до съдебна или съдебна / т-е законодателя за да обезпечи упражняването на правото на защита е създал задължения за д-вните субекти да извършват , да правят нещо като тяхно процесуално и служебно задължения.
Тези процесуални гаранции за правото на защита се делят на 2 основни групи . :
1.Основни гаранции -
а/ презумция за невиновност – конституционна и процесуална норма . Тя е относима само към обвиняемия . Обвиняемия се смята за невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда . Тази презумция осигурява активността на д-вните субекти на процеса които са длъжни да оборят презумцията
Ако не беше създадена презумция за невиновност, а презумция за виновност какво би станало : -смятат те за виновен по рождение, аз лично трябва да доказвам своята невинност . Ако съществуваще презумция за виновност , д-вните органи нямаше да предприемат никакви действия . Д-вните органи ще имат пасивна позиция в процеса, и то напълно законосъобразно.
Презумция / предполага се / - един извод който се прави на базата на един известен факт за съществуването или не съществуването на друг факт .
Презумцията за невиновност не е от тази класическа формулировка . Длъжни сме да приемем че човека е невинен до доказване на противното.
Учебник Павлов - за презумцията - обективно правно положение

б/задължение за разясняване на правата на гражданите и създаване условия за тяхното упражняване
чл. 15 ал. 3 - съда и органите на до съдебното производство са длъжни да разясняват на гражданите участници в процеса какви са техните процесуални права
Ако това не се направи - не е изпълнена тази гаранция ,
в/ неприкосновеност на личността.
Гражданите участващи в производството не могат да бъдат обект на мерки за процесуална принуда освен по реда и условията предвидени в закона чл. 17 ал. 1 НПК .
Никой гражданин не може да бъде задържан за повече от 24 ч., освен с разрешение на съда - това е и Конституционна норма инкорпурирана в НПК .
Допълнителни задължения - / децата на задържания да се настанят в интернат ако няма кой да се грижи за тях /
2.Производни гаранции
а/ предявяване на обвинение – означава даване възможност на обвиняемия да се запознае с пълния текст на повдигнато с/у него обвинение .
Гаранциите за задължение на д-вните органи , и д-вните органи са задължени да връчат на обвиняемия ..............
б/ предявяване на разследване – означава че разследването в до съдебната фаза е приключило , събрани са материалите. Разследващия орган трябва да предяви материалите на обвиняемия / цялата папка в която са събрани всички доказателствени материали по обвинението / .След запознаването с материалите - могат да се правят всички бележки вкл. и за процесуални нарушения.
в/ задължение за уведомяване за позицията на едната страна за позицията на другата страна . /пример - постъпили искания в съда за извършване на процесуалния действия , съда е длъжен да уведоми другата страна , която може да направи контра искане /