14. Класификация на факторите.

Възможни са различни класификации на факторите (причините и условията) за престъпност. Разгледани на глобално ниво криминогенните фактори произтичат от характерните за него вътрешни и външни противоречия. Водеща е ролята на вътрешните социални противоречия, тяхното изостряне и несъответната управленска намеса за преодоляването им определя неблагоприятния ръст на престъпността.
По произход, по характер и по перспективи престъпността е обусловена от социално-икономическото развитие. Престъпността е типичен израз на социалните противоречия в икономиката, в общественото съзнание и др. Доказано е, че противоречията съществуват обективно, както в общественото битие, така и в общественото съзнание. Социалното неравенство е първоизточник на редица противоречия, които неизбежно пораждат конфликти между хората, включително и престъпни прояви. Социалната несправедливост предизвиква злоба, завист, протест и антиобществени форми на поведение.
Класификацията на причините и условията за престъпността в съвременния свят се извършва според 2 основни критерия:
1. Според тяхното проявление на различни нива.
2. Според тяхното съдържание.

Според нивото на проявлението причините и условията се подразделят на:
- общи за цялата престъпност;
- специфични – за отделните видове престъпност (икономическа, насилствена);
- конкретни – за индивидуалното престъпно поведение.

Според съдържанието си причините и условията могат да бъдат: от социално-икономически; обществено политически, юридически, нравствено-психологически и организационно-управленски характер