14. Условия за законосъобразност.

Условията за законосъобразно действие на административните актове са 5:
Едно от тях е компетентността. Компетентността показва кръга от въпроси, с които административният орган е оправомощен да се занимава, както и кръга от въпроси, с които органът разполага за тяхното решаване. Компетентността се определя още и като нормативно призната способност да се издаде един акт. Тя произтича от изрична правна норма или следва от функциите, които са възложени с нормативен акт. Възможно е да става дума за делегиране или заместване. Делегирането означава прехвърляне на правомощия от един орган на друг. То представлява изрично нормативно допустимо писмено овластяване за извършване на част от правомощията. Ако няма нормативна възможност, не е допустимо. Заместването означава, че един служител, в качеството си на заместник, действа вместо друг орган. Основание за заместване е служебното положение на заместника или вътрешно разпределение от ръководителя. Ако има само един заместник е възможно пълно заместване. Делегирането и заместването представляват средства за разпределение на компетентността вътре в една система. Материалната компетентност означава вида материя, в рамките на която органът може да прави валидни властнически волеизявления. Териториалната компетентност означава компетентността от гледна точка на територия, в която могат да се правят валидни волеизявления. Съществува и лична компетентност. Тя показва, че органът може сам да извърши определените действия или да ги възложи на някой друг. Съществува и т.нар. повременна компетентност. Тя се отнася до тези органи, които имат определен мандат.