13. Разкриване на истината в наказателния процес.

Разкриване на истината в наказателния процес - / принцип , основно начала /
Всеки конкретен нак. процес, нак. Производство не биха постигнати нито основната нито непосредствената зад.по чл. 1 НПК , АКО В ХОДА НА производството не се разкрие обективната истина. Конституц.основа на този принцип е чл. 121 ал. 1 от Конституцията - производството по делата осигурява разкриването на истината.
Чл. 13 НПК - Съда и органите на до съдебното производство / съд , прокурор и орган на разследване / са длъжни да вземат всички мерки за разкриване на обективната истина.
Ал. 2 - обективната истина се разкрива по реда и средствата предвидени в закона НПК
Обективна истина – се разкрива в теорията / в закона няма дефиниция /
От цитираните текстове могат да се направят няколко извода :
1.От конституционния текст следва че обективната истина може да се разкрие само ако се предвидят такива правила в закон които да позволяват , гарантират разкриването на истинат.
2.От процесуалния закон – следва че за разкриване на истината може да става дума само когато се използват средства , способи предвидени в закона.
От казаното може да се направят изводите : Че истината която се търси в нак.процес безспорно се различава от истината като дефиниция например във философията, в науката и т.н.
Разликата : 1 .Обективната истина в нак.процес интересува само наказателния процес, в смисъл ,че веднъж разкрита / затворена папката на наказателното дело което е приключило / тя повече не интересува никого . Тя се различава от истината в науката за която е известно че е безкрайна . Истината в науката може да се търси безкрайно , никога не може да се изчерпи.
2.В науката истината се търси с различни средства - те не са лимитирани , има принципно изискване само те да не са забранени . В наказателния процес истината се търси със строго определени лимитирани в закон средства и способи. Извън посочените в закона - са недопустими. Ако въпреки категоричността на закона се използват др- способи се приема че не е разкрита обективната истина. / това са негодни средства / дори тя да е действително разкрита.
/ изтръгване на самопризнания чрез физическо, психическо насилие - не се приема че е разкрита обективната истина в правния смисъл на думата . Това е престъпно поведение – наказуемо по чл. 287 НК - лишаване от свобода./
3.Обективната истина има определени в закона параметри , и когато то се установи се приема че
Рамките , пределите на доказване .
/извършено ли е престъпление или не , извършено ли е от обвиняемия или не , има ли причинени вреди или не , имуществено състояние на обвиняемия - това са обстоятелства
Истината в процеса се доближава ...
Интересуват ни преди всичко минали факти , “замръзнали “ във времето на зад. По принцип то няма развитие , и трябва да установим това което се е случило.
В процеса - Обективната истина е разкрита тогава , когато е установено действително станалото в живота .