13. Понятие са криминологическа детерминация.

Проблема за детерминация (причинна обусловеност) на престъпността е актуален и с подчертано практическо значение Конкретната дейност на правозащитните органи не може да бъде ефективна в борбата с престъпленията, ако не се познават обуславящите ги причини и условия.
Причинността като вътрешно съдържание на детерминирането отговаря на въпросите „Защо” и от „Какво” произтича дадено явление. Изключително трудно е при едно криминологическо изследване да се установи цялата съвкупност от причини и условия, за това проучванията се насочват бавно към разкриване на специфичните причини и на онези условия, които са допринесли най-непосредствено за престъплението, респективно престъпността. Между причините и условията за престъпност съществува тясна връзка, но това са различни понятия.
Причината е явление, което при определени условия поражда друго явление, наречено следствие.
Под условие на дадено явление се разбира комплекса от обстоятелства, които сами по себе си не могат да породят явлението (престъпността), но съчетавайки действията си с това на причините водят до предизвикване на следствието – престъпността. Условията благоприятстват действието на причината. Някои автори обобщават причините и условията с едни термин – фактори.
Понятията причини, условия, криминогенни фактори, детерминанти са структурообразуващи понятия, които запълват съдържанието на общото понятие криминологическа детерминация. Всички тези понятия се употребяват в литературата и служат за причинното обяснение на престъпността.