13. Действие на административните актове.

Административните актове имат действие по отношение на лицата в пространството и във времето, съобразно техния вид и характер.
На първо място, административните актове влизат в сила. Това става след изчерпване на производството, ако такова е предвидено. След изчерпване на производството, съществува възможност за оспорване или потвърждаване на административните актове. След това те влизат в т.нар. формална сила. След като придобият формална сила, те подлежат на изпълнение. За органа, издал акта това е момента на подписването, за адресата на акта това е момента на връчването, респективно съобщаването на акта. КРБ предвижда установен срок за влизане в сила на нормативните актове, той е тридневен, от него има изключения, но те са изрични и трябва да се съдържат в съответния административен акт. Подлежат на влизане в сила и действие имат законосъобразните административни актове и унищожаемите административни актове, след като изтекат сроковете за тяхното обжалване.
Действие спрямо лицата – те се отнасят до адресатите, които трябва да бъдат уведомени за съдържанието на административния акт. Действието на административните актове може да бъде прекратено или при тяхната изрична отмяна, или при приемането на акт от по-висока степен, който преурежда по друг начин съответните обществени отношения или с изтичането на определен срок.