14. Оценка на доказателствения материал по вътрешно убеждение.

Някой наричат този принцип - свободно съдийско убеждение - не много точно , защото д-вните органи / съд , прокурор, .органи за разследване / .са независими.
Когато се говори за оценка на док.материал се има в предвид не само оценка на събран такъв , а и вътрешно убеждение което ни тласка за събиране на още доказателствен материал.Този принцип има за основа чл. 14 НПК – съда прокурора , органите за разследване вземат своите решения въз основа на вътрешното си убеждение , основано на доказателствен материал, които те са събрали и проверили лично., като се ръководят от закона
От тази дефиниция следва принципа че принципа на вътрешно убеждение има 2 страни :
1.Субективна страна - субективна увереност ,че определени факти и обстоятелства са възникнали /например и субективната нагласа да се предприемат действия за тяхното установяване.Готовност за тяхното всестранно изследване на тези обстоятелства. Субектв. Страна на вътрешно убеждение тласка д-вния орган да предприеме определени процесуални действия. Но само тази субективна страна не е достатъчна .
2.Обективна страна - съдържа се в самия текст на закона - да се изследват всички обстоятелства релевантни за самия процес - обективно ,всестранно и пълно . Трябва да се разполага с конкретни факти за да се правят правни изводи . Да са събрани необходимите доказателства относно предмета на доказване. Тогава се правят изводи .
обективно, всестранно и пълно : - безпристрастно ще бъдат изследвани всички обстоятелства, ще се изследват всички възможни версии / относно деянието, дееца , и т.н. /