12. Понятие за юридическа санкция.

 sanctio - от лат., утвърждаване, наказателна мярка, наказание

Отчуждаването на правните норми от обществото довежда до необходимостта те да бъдат задържително обезпечени срещу нарушаване от специфични последици- т.нар. юридически санкционни последици. Юридическата санкция е сложно обществено явление, което се проявява в различни видове и има общи белези с други обществени явления, каквито са неюридическите санкции.

Признаци на юридическата санкция са три:
1. Тя е съставка на правната норма. Юридическата санкция е предвидена в правната норма, съдържа се в нея, т.е. тя е елемент от нейната структурата. Юридическата санкция се намира в определена връзка с другите части на правната норма – хипотезата и диспозицията. Като част от правната норма на ЮС са присъщи всички нейни основни белези. Основните белези на правната норма се свеждат до това, че тя е общо правило за поведение, установено или санкционирано от държавата, което регулира обществените отношения, като определя правата и задълженията на участниците в тях, общозадължителният характер на което се обезпечава чрез принудителната сила на държавата. Всички тези признаци в една или друга степен се проявяват и се отнасят и до санкцията. Юридическата санкция е общо правило за поведение, защото е адресирана към индивидуално определен кръг от субекти на правото. Санкцията може да се реализира многократно. Възможностите за нейното реализиране са продължителни по време- това време е неограничено. Всичко това ни дава основание, както при правната норма, да наречем възможностите за реализирането на санкцията перманентни. Санкцията е равна мярка, еднакъв мащаб за всички адресати. Юридическата санкция е установена или санкционирана от държавата.Длъжностните лица имат не само правото да я прилагат, но са и длъжни да направят това при наличие на предвидените в правото условия. Тя има общозадължителен характер - всички нейни адресати са длъжни да се съобразяват с изразеното в нея общо правило за поведение, независима от тяхното субективно отношение към него.Охраната на санкцията от нарушаване е обезпечена с държавна принуда., т.е. за защита на предвидените в пр.норми санкции от нарушаване са предвидени други юридически санкции. Други общи белези на правната норма и юридическата санкция са езиковата и логическа им форма на изразяване, познавателното отразяване на определени обществени отношения и явления и оценка на тези явления. В нашата правна система санкциите са формално точно определени, чрез писмената форма на изразяване. Същевременно за нейното изразяване се използва и логическата форма.
2. В юридическата санкция се съдържат правни последици .Това е специфично само за нея и с това се отличава от хипотезата и диспозицията. Юридическата санкция определя правната последица: неблагоприятна и благоприятна, която настъпва в полза на лицето, което действо правомерно /обещетението/. Благоприятността не е типична, типично за юридическата санкция е, че тя винаги е насочена към евентуалния правонарушител.
3. Тя е предназначена да се реализира при правонарушение спрямо правонарушителя. Този признак показва кога могат да настъпят предвидените в санкцията правни последици, а именно при правонарушение.
На основата на признаците юридическата санкция може да се определи като съставка на правната норма, в която се съдържат правни последици предназначени да се реализират при правонарушение спрямо правонарушителя.