12. Видове административни актове. - въпросът се чете първо от лекция, от учебника и от АПК.

Съществуват различни класификации на административните актове. Те са съобразно определени критерии. Според свойствата и адресатите, те биват нормативни, индивидуални и общи.
Нормативните административни актове са тези, които формулират общи и безлични правила за поведение. Те имат неограничен кръг адресати. Те се издават от компетентните органи. Недопустимо е нормативен административен акт да се издава при условията на оперативна самостоятелност. Той винаги се издава при условията на обвързана компетентност. Видовете подзаконови административни нормативни актове са посочени в КРБ, Закона за нормативните актове (ЗНА) и ЗМСМА. От 2 години има легално определение в чл. 75 от АПК (този член да се научи много добре).
Индивидуалните административни актове съдържат разпореждане, което се отнася до конкретно лице, т.е. до конкретен субект на административното право. Адресатът винаги е персонално определен. В учебника се прави анализ на чл. 2 и чл. 14 от ЗАП (отменен), сега легално определение за индивидуален административен акт се съдържа в чл. 21 от АПК, нещо повече в чл. 21 са уредени декларативните и констативните административни актове. Освен това в чл. 58 е уреден мълчаливият отказ и мълчаливото съгласие. Административният акт е едностранно властническо волеизявление, а мълчаливият отказ не може да бъде такова едностранно властническо волеизявление. Мълчаливият отказ и мълчаливото съгласие са формулирани, за да се защитят по-голям кръг права и интереси на гражданите.
Съществува и категорията на общите ненормативни административни актове. Те имат еднократно действие спрямо неопределен, но определяем кръг субекти. Тяхното съществуване в теорията е спорно. Пример за общи административни актове е установяването на карантина в едно село. Освен това установяването на карантина на летище София. Задължението на собственици с номера на коли от 1 до 22 в определен период да отидат на технически преглед. Някои считат, че това е система от индивидуални административни актове, а други считат, че това са нормативни актове с еднократно действие. В чл. 65 от АПК има легално определение.
Следващо важно деление е делението на декларативни, констативни и конститутивни административни актове.
Декларативни са тези, които признават факти и обстоятелства, засягащи права и задължения на лицата, те декларират съществуването на права и задължения. Имат обратно действие по отношение на фактите и обстоятелствата, до които се отнасят.
Констативните са тези, които удостоверяват по официален начин едно фактическо положение. Те са близки до т.нар. официални документи.
С конститутивните административни актове се създават права и задължения. С тях може да се създаде и съответен правен статут.
Съществуват и други класификации – те се четат от учебника, паралелно с АПК.