11. Структура на правната норма.

Структурата на правната норма се изгражда от три основни елемента:
1. Хипотеза (предположение) – хипотезата на правните норми съдържа явленията при наличието на които следва да се реализират останалите елементи на правната норма. В хипотезата се съдържат юридическите факти. Това са фактите от обществената и природната действителност с техните родови и видове признаци.
2. Диспозиция (съдържание, което е различно от императивното съдържание) – съдържа основното правило за поведение. В нея са изразени преди всичко правата и задълженията на адресатите на правната норма. Тя съдържа определящото правило за поведение, следователно останалите елементи на правната норма са обусловени от диспозицията. Тя е задължителен елемент от структурата на правната норма.
3. Охранителни мерки /ОМ/ (санкция и не само) – включват юридическата санкция, принудителните мерки и защитните мерки.
Юридическата санкция /ЮС/ е вид охранителна мярка. В системата на охранителните мерки се включват принудителни мерки и защити мерки. Общото между тях е предназначението им да служат за охрана на правните норми. Разликата между тях е в начина, по който те осъществяват тази охрана.
Принудителните мерки са предвидени последици, предназначени да предотвратяват или преустановяват правонарушението, както и да улеснят реализирането на юридическата санкция. Принудителните мерки съдържат правни последици предназначени да осигурят спазването на установените в диспозициите на правните норми права и задължения.
Защитните мерки са представени от позитивното право правна власт на един субект, за да може сам да принуди друг субект да изпълни юридическото задължение или да я използва за компенсация на нанесени щети. Защитните мерки са типични за частното право, но те са познати и на международното публично право. Типична защитна мярка в Гражданското право са залогът и отказът от акцепт на платежно искане. Принудителните и защитни мерки и ЮС се включват в третия елемент на правната норма. Следователно третият елемент от логическо-юридическата структура на правната норма са охранителните мерки. ЮС заема основно място, но това не е основание с нея да се отъждествява третият елемент на структурата на правната норма.
Принудителни и защитни мерки не е задължително винаги да се съдържат в третия елемент на всяка една отделно взета правна норма. Предвидени в една правна норма, те служат за охрана на множество други норми. Охранителни са нормите, които съдържат в третия си елемент принудителни, защитни мерки и/или санкция. Наличието им в третият елемент се обуславя от нуждата за всестранна охрана, чрез различни средства на правната норма.
Всеки един от трите елемента има свое място и значение в този процес. Предвиждането на мерките не е за сметка на юридическата санкция. Напротив между тях и ЮС съществува взаимообвързаност. Техните различни възможности взаимно се допълват. Поради това те могат де се прилагат едновременно или последователно, всяка съобразно ролята, която може да играе в процеса на многостранната охрана на правните норми.