11. Административен акт – понятие. – този въпрос се учи от лекцията, от АПК и учебника, много внимателно, защото учебника е стар.

Административните актове представляват един от видовете юридически актове. Той поражда последици в сферата на административното право, но при определени условия и в други отрасли. Той е един от актовете на държавното управление.
Административният акт е властническо волеизявление на изпълнителен или приравнен нему орган, издаден въз основа и в изпълнение на закона, който едностранно поражда правни последици и за изпълнението му може да се приложи държавната принуда. На първо място, административният акт е властнически акт. Това означава, че държавния орган осъществява свои властнически правомощия при неговото издаване. Волята на адресата няма значение. Тук значение има само волята на административния орган. Той се издава от името на държавата и за осъществяване на някаква нейна функция. Освен това този акт има едностранен характер. Това означава, че се издава от административен орган и има едностранна насоченост към съответния адресат. Волята на адресата в този случай няма значение. Административният акт представлява волеизявление. Волята е резултат от психическа дейност, а изявлението е нейното официализиране и проявление в обществото. Административният акт е акт на изпълнителен или приравнен нему орган. Това означава, че той е проявление на компетентността на съответния изпълнителен или друг орган. Най-важното му качество е, че той води до правна промяна, т.е. при него настъпват промени в правната сфера на съответните адресати. Без правна промяна няма административен акт. Освен това за неговото изпълнение е възможно да има държавна принуда. Държавната принуда има за цел спазване на такова поведение от страна на адресата, което съответства на волеизявлението на административния орган. Административният акт има законов статут. Това означава, че той трябва да отговаря на изискванията за редовно действие на административните актове.
Изискванията за редовно действие на административните актове са 2 групи: законосъобразност и целесъобразност. Изискванията за законосъобразност са 5 – компетентност, форма, производство, материална законосъобразност и съответствие с целта на закона. Изискванията на целесъобразност са навременност, полезност, стопанска ефективност.
При подготовката на този въпрос – какво представлява административният акт, като юридически факт в административното право; определение за административен акт; анализ на определението, какво е общото и какво е различното между това определение, което има теоретичен характер и определенията за индивидуален административен акт по чл. 21 от АПК, общ административен акт по АПК и нормативен административен акт.