10. Форми и методи на изпълнителна дейност.

Формата на изпълнителната дейност това е организационно-правна форма, която се развива при осъществяване на изпълнителната власт. Властническите решения на изпълнителните органи винаги са облечени в определена форма. Те показват как се реализира правомощието на държавния орган. В рамките на изпълнителната власт, без да се накърнява принципа на разделението на властите, съществува правоприлагаща, правозащитна и правораздавателна форма. Освен това има и правотворческа форма. Правотворческата форма показва възможността на администрацията да създава нормативни актове, за да прилага закона. Тя не може да бъде резултат на оперативната самостоятелност. Правоприлагащата форма представлява и задаване на индивидуални актове. Това са властнически разпореждания, които се отнасят до конкретни правни субекти.
Правозащитната дейност на администрацията, а с това и правораздавателната дейност показват възможността на администрацията да решава правни спорове. Тук става дума за дейността на особените юрисдикции. Особените юрисдикции са звена в администрацията, които решават правни спорове по процедура, подобна на съдебната. Затова и техните актове имат особености, подобни на съдебните. Напоследък се обособява още една форма на изпълнителна дейност и това е договорно-правната форма. Тя е особена и представлява изключение, тъй като става дума за съгласуване на воли при осъществяването на изпълнителната дейност, без субектите да са подчинени един на друг. Примери за договорно-правна форма са концесиите. Концесиите се прилагат, когато едно нещо е държавна публична собственост. За да бъде то използвано, държавата учредява концесия на определен стопански субект. Такъв е случаят с плажовете, мините и кариерите. Такъв е случаят с градския транспорт. Това е дейност, задължение на държавата, което е предоставено при определени условия за извличане на печалба. Държавата може, при определени условия, да измени концесията или да я прекрати. Съществуват и други примери за административни договори – например две общини се договорят за това, че им е необходимо шосе или канализация. Това е административен договор. Реализацията на този договор е стопанска дейност. В чл. 20 от АПК е уредено споразумението между страните, а в чл. 128 от АПК е уредено споразумението пред съд.
Методите на изпълнителна дейност показват по какъв начин се прилагат формите на изпълнителната дейност. Те са две класификации. От една страна, това е убеждението и принудата. Убеждението е система от поощрителни, възпитателни или образователни мерки, с цел формирането на определено поведение за осъществяване на изпълнителната дейност. Принудата представлява система от неблагоприятни въздействия във физическата, психическата или материалната сфера на лицето, с цел то да бъде принудено да спазва определено поведение. Принудата показва негативната оценка на държавата за определени действия.
Освен това се говори за икономически и административни методи. Трябва да се знае, че и двата метода се прилагат с нормативни или индивидуални актове. При административните методи съществува система от позволения и забрани, които целят достигането до определено поведение. При икономическите методи се въздейства върху стопанската дейност и се постигат определени резултати. Като пример за икономически методи могат да се определят митата, таксите, възможността за субсидиране на определени дейности, държавни помощи и др.