3. Понятие за право.

Правото е система от правни норми, създадени или санкционирани от държавата, регулиращи обществени отношения или други явления, общозадължителността на които е гарантирана със специфични правни последици. Правото се състои от правни норми, които са общи правила за поведение. Качествата на правната норма определят качествата на правото като нормативна система. Единствено правните норми се институционализират от държавата. Това става като държавата създава първично, съответното правило за поведение или чрез утвърждаване от държавата на норми от други нормативни системи (например – обичайни или нравствени норми), предназначението на правото да регулира обществени отношения. Това става като в правото се отразяват родовите и видовите признаци на съответните явления. На тази основа в правото се формират права и задължения на участниците в правните отношения, посочват се правни последици гарантиращи изпълнението на правата и задълженията. Признак на правото е начина на гарантиране на общозадължителния характер на правната норма. Гарантирано е с 2 групи правни последици:
І гр. Мерки на държавна принуда предвидени в правото
ІІ гр. Мерки на правна принуда, които могат да се реализират от субектите на правото без намесата на държавната власт (например неустойка)
Тези мерки на правна принуда могат да се реализират чрез използване на държавна принуда при липса на доброволно реализиране.