1. Предмет и съдържание

В предмета на общата теория на правото с е включва изучаването на правната действителност в нейната цялост и съставките, от които тя се формира. Общата теория на правото изучава свойствата на правната действителност и нейните съставки. Това са институционални качества на правната действителност. Правото е единствената нормативна система, която се институционализира от държавата. Поради това правото притежава специфични институционални качества. Една от групите институционални качества на правната действителност е свързана с гарантираността на реализирането на правото чрез правни последици, предвидени в самото него. Тези качества се отнасят до всяка една от съставките на правната действителност.
Теорията на правото е обща правна наука. Тя изучава онези свойства на правната действителност, които се проявяват във всеки отрасъл на правото.
Съдържанието на общата теория на правото е обусловено от нейния предмет. Това са преди всичко съставките, които формират правната действителност в нейната цялост.
Структурата на правната действителност се изгражда от следните основни съставки:
Съставки на статичната страна на правната действитерност. Това са съставките на правото като нормативна система. Те формират микроструктурата и макроструктурата на правната действителност.
1.В микроструктурата на правната действителност се включват:
- правни норми – като основна съставка на правото
- отраслите и институтите на правото
2.В макроструктурата се включват разделеността на правото на:
- частно и публично право
- материално и процесуално право
- вътрешно и международно право
Посочените съставки съществуват в обективната действителност чрез източниците (форми на правото)
Освен статичната страна на правната действителност съществува и динамична страна. Тук се включват следните съставки, които се определят като правни явления.
1. Актове по реализиране на правото
2. Субекти на правото
3. Субективни права и юридически задължения
4. Юридически факти
5. Правни отношения и правни връзки
6. Обект на правно въздействие