2. Възникване на правото. Източници.

Възникването на правото протича по три основни начина:
1. Правен обичай – съществуващите обичаи се санкционират (утвърждават) от държавата.
2. Съдебен и административен прецедент – правен прецедент. Той представлява съдебен или административен акт, който служи като образец за решаване на всеки следващ конкретен случай – така се формира Англо-Американската правна система.
3. Нормативният акт – това са източници на правото създадени от компетентен държавен орган, съдържащи общи правила за поведение. Така се формира Романо-германската (европейската) правна система. Тя се основава на Римското право.
Източници на правото са начините на външно проявление на правото, в тях то се обективира. В зависимаст от това кои са основните източници на правото се формират и съответните групи правни системи.
- Англо–американска с основен източник правния прецедент.
- Европейската с основен източник норматиния акт