6. Материално и процесуално право.

Материалното право обхваща системата от норми, в които са отразени фактически съществуващи обществени отношения и други явления.
Материалното право не създава съответните обществени отношения. В него се отразяват родовите и видови признаци на фактически съществуващи явления (кражба, брак, покупко – продажба). В материалното право се предвиждат права и задължения на участниците в правните отношения. В материалното право се съдържат и правните последици, които гарантират реализирането им.
Смисълът на понятието материално право произлиза от това, че в него се съдържат институционни, регулирани обществени отношения, които могат да съществуват вън и независимо от правото. Материалното право се състои от отрасли – наказателно, гражданско, финансово, данъчно право и т.н.
Процесуалното право определя реда и формите за реализиране на материално- правните норми. Процесуалния ред е необходим, за да се гарантира законосъобразното прилагане на съответните материално – правни норми. Поради това неспазването на съответния процесуален ред е самостоятелно основание за недействитерност на съответните актове.
Процесуалните форми също са гаранция за реализиране по законосъобразен начин на материално – правните норми. Те са гаранция за стабилност на материално – правните отношения. (например нотариалния акт)
Редът и формите на съответните правни отрасли са обусловени от характера на материално – правния отрасъл. На всеки основен материално – правен отрасъл съответства процесуален отрасъл (Изключение: Конституционнота право съдържа в себе си процесуалния отрасъл).
В правото се предвижда и възможност за т. нар субсидиарно прилагане на процесуални норми. В административното право е предвидена възможността при липса на административна процесуална норма да се прилага от съда съответна подходяща наказателно процесуална норма.