51. Изпълнения на наказателните постановления и решения на съдилищата по административно наказателни дела.

В сила влизат необжалваемите постановления; тези, които не са обжалвани в срок, и обжалваните, но потвърдени или изменени от съда (64 ЗАНН).
1. Когато наложеното наказание е обществено порицание препис от НП или СР се изпраща в съответната организация, в която назначеният членува или на ръководството на предприятието, учреждението или организацията, където той работи – съобразно с указаното в НП или СР. Изпълнениео му се осъществява чрез прочитане на НП или СР пред събрание на организацията или на трудовия колектив. Присъствието на нарушителя не е задължително.

2. Чл. 79. ал. 1 Наказателните постановления и решения на съда, с които са наложени глоби или са присъдени парични обезщетения в полза на държавата, се изпълняват по реда за събиране на държавните вземания.
Орган по събирането им е Агенцията за държавните вземания към Министерството на финансите. Агенцията работи чрез публични изпълнители и като част от нейната дейност са посочени организацията и ръководството на дейността по обезпечаването и принудителното събиране на публични вземания, каквато е глобата. При осъществяване на фунцкиите си агенцията взаимодейства с данъчната администрация, органите на МВР, органите на прокуратурата и следствието, областните управители и другите държавни и общински органи.
Когато с НП или СР е поставено отнемането на вещи в полза на държавата, препис от тях следва да се изпрати на кмета на съответната община за изпълнение.

3. Третото административно наказание, предвидено в ЗАНН е временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност. Чл. 81. ал.1: Наказателното постановление или решението на съда, с което е постановено временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност, се изпълнява от органите, които признават това право и контролират упражняването му, и от ръководителя на предприятието, учреждението или организацията, където наказаният работи.
Във всеки конкретен случай се преценява кой е посоченият в чл. 81, ал.1 орган. Това може да бъде КАТ на МВР, ръководителят на предприятието, учреждението или организацията.
Ако наказаният заема длъжност по професия или дейност, от правото за упражняването на която е лишен, ръководителят на предприятието, учреждението или организацията го освобождава незабавно от тази длъжност. За времето на изтърпяване на наказанието той трябва да го устрои на някаква друга, подходяща длъжност, а ако такава няма – да прекрати трудовия договор с наказаното лице.

4. Според чл. 82 административното наказание не се изпълнява, ако са изтекли:
а) две години, когато наложеното наказание е глоба;
б) шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност;
в) три месеца, когато наложеното наказание е обществено порицание.

Давността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието.
След завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност. Независимо от спирането или прекъсването на давността административното наказание не се изпълнява, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока по 82 ал. 1. Това ще рече, че каквито и да е действия по изпълнението на наложеното наказание да са предприети, колкото и пъти да е прекъсвана давността и да е започвала да тече нова, наказанието не може да се изпълнява след изтичането на 3 години (ако е било глоба), 9 месеца (за временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност), 4 и половина месеца, ако е било наложено обществено порицание.
Разпоредбата на тази алинея обаче не се прилага по отношение на глобата, когато за събирането й в срока по ал. 1 е образувано изпълнително производство. Това се отнася и за висящите дела, давността по които не е изтекла до влизането на тази алинея в сила.

Давността не се прилга служебно. Следователно както съответния административен орган, така и съдебният изпълнител не могат да се позоват на изтекла даваност и да прекратят действията си по изпълнение на наказанието. На основание на изтеклата давност обаче може да се приложи възражение от страна на лицето, срещу което се изпълнява наказанието. Доброволното плащено след изтичане на давностния срок подновява задължението и от този момент започва да тече нова давност. Не се погасява самото задължение, а възможността да се изпълни принудително.