3. Централна банка – правен режим и място в банковата система.

Всяка държава има ЦБ. Нейната регламентация е уредена в Закона за българската народна банка ,обнародван в ДВ бр.46 от 10.06.1997 година с последни изменения бр.45 от 30.01.2002 година. По силата на чл.1 ал.1 от същия закон “БНБ е централна банка на РБ. Тя е юридическо лице.”
Основната задача на ЦБ е да въздейства за поддържане стабилността на националната парична единица чрез провеждане на парична и кредитна политика и да съдейства за създаването и функционирането на платежни механизми.
Това, което отличава ЦБ от останалите банки е:
-Правото и да емитира банкноти и монети в страната
-Тя е емисионна институция и няма друга институция с такова право
От друга страна на ЦБ са признати регулативни и контролни функции, с оглед поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите.
От съществено значение за законовия статут на БНБ, което е дефинирано и в К и в Закона, е нейната абсолютна независимост от органите на държавната система. Тя не е в позиция на подчиненост, тя се отчита единствено на НС. Това е важна законова гаранция за нейната независимост, защото тя изпълнява държавния бюджет, което означава, че всички бюджетни средства, приходите се акумулират в ЦБ. След всичко казано до тук могат да се правят следните изводи:
-ЦБ има изключително право да емитира пари и като емисионна институция носи непосредствена икономическа отговорност за състоянието на паричния оборот в страната. -Тя контролира съотношението на количеството пари и стоки.
-ЦБ е овластена от закона да регулира и контролира дейността на другите ТБ. Това взаимоотношение между БНБ и другите банки е изрично регламентирано в гл.6 на ЗБНБ. -Едно от най-важните средства за регулиране , с което е овластена ЦБ е лихвения %. Той има съществено значение, защото ако се повиши лихвения % в банковата сфера всички лихви по влоговете се повишават. Това рефлектира върху икономиката, защото слабите предприятия не могат да взимат кредити и отпадат от пазара, възпрепятства се и създаването на нови предприятия и това води до стагнация
Във валутната сфера високия лихвен % на местната валута, води до засилено търсене на местна валута.
Структура и управление на ЦБ:
Органите на управление са регламентирани в чл.10 ЗБНБ и те са: управителен съвет, управител и трима подуправителя.
Управителния съвет се състои от 7 члена – управител на банката, трима подуправители и трима други членове. Всички те трябва да бъдат български граждани. Като израз на независимост на ЦБ е предвиден ред за избор на управител. Той предлага, а НС одобрява подуправителите. Другите трима членове се назначават от президента на Републиката. Мандатът им е 6 години, като може да бъде прекратен предсрочно по чл.14 от ЗБНБ. Управителят и подуправителите не могат да извършват друга платена дейност. Другите трима членове на УС не могат да извършват друга дейност в БНБ, както и да работят за банки или в изпълнителната власт. Управителят и подуправителите полагат клетва пред НС, а останалите пред президента. УС заседава най-малко веднъж месечно. Заседанията се ръководят от управителя, а в негово отсъствие от определен от него подуправител.
Правомощия на УС
-определя % на минималните резерви, които банките трябва да държат;
-определя лихвения % по операциите на банките;
-приема правилника за дейността си;
-приема решения за издаването на нови банкноти и монети;