2. Източници. Йерархия на източниците.

Предметът на БП има комплексен характер. Той не е хомогенен, тъй като включва в своя състав, както търговски така и граждански правоотношения. Ето защо имаме много закони и подзаконови нормативни актове, които формират отрасъла.
Основният източник е Конституцията. В нея се третира равнопоставеност на субектите от там на банките. Върху нея се изграждат специални закони ,представящи втория основен източник, а именно Закон за банките, който е съобразен с европейския директив ЗБНБ, Валутен закон, Закон за особените залози и т.н, подзаконови нормативни актове-Наредба №3 за плащанията от 10.07.1992година, Наредба №8 за капиталовата адекватност от 15.07.1997 година.
От гражданските закони това са : ЗЗД – общата част и разпоредбите свързани с личните и реални обезпечения, договорът за влог и заем, ГПК, ТЗ. За източник може да се смята и закона за застраховането. Дружествата се смятат за субекти на Банковото право.