1. Предмет и система. Хетерогенен характер на банковото право.

С развитието на пазарната икономика у нас терминът банково право започна все по-често да се споменава в медиите, в разговорите и т.н. Той може да се разглежда в няколко аспекта:
Първият и най-важен е като отрасъл. Следователно банковото право е съвкупност от правни норми, които регулират обществените отношения ,възникващи във връзка с осъществяването на банкова дейност. В тези отношения винаги едната страна е банка или небанкова финансова институция.
С термина банково право се означава и науката, чийто предмет е изучаването на банковото право като отрасъл, т.е като част от обективното материално право.

Банковото право се среща и като правно явление, което е продукт на икономическа необходимост да се ръководят определени процеси в икономиката, които са породени от банковата дейност.

За обособяването на отрасъла банково право голямо значение има предметът на правно регулиране. С неговото точно определяне се решават въпроси за обособяването на банковото право като самостоятелен отрасъл и неговото разграничаване от останалите отрасли в правото.
Предметът на банковото право са банковите отношения, т.е онези отношения, които възникват с осъществяване на банкова дейност. По своето естество те са финансово-парични отношения, които се пораждат по повод сключването и изпълнението на банкови сделки. За тези отношения може да се каже, че те са правоотношения, тъй като в тях се включват права и задължения на субектите.
С всичко казано до тук се вижда, че предметът на банковото право има комплексен характер. Той не е хомогенен, тъй като включва в своя състав както търговски така и граждански правоотношения.

В банковото право се преплитат както институти на Търговското право, като търговски сделки, така и чисто административни правоотношения, породени от овластяването на ЦБ с властническите правомощия.
От тук следва и че методът на правно регулиране ще бъде комплексен. При равнопоставени субекти, методът ще е такъв, какъвто е характерен за гражданското право. Правната норма на тези отношения ще е от диспозитивен характер. При правоотношения от публичноправен характер, правните норми включващи се в банковото право ще имат императивен характер.