8. Ликвидност – понятие, правен режим.

Банките трябва да управляват своите активи и пасиви по начин, който им гарантира, че редовно и без загуба могат да изпълняват ежедневните си задължения, както в нормална банкова среда, така и в условията на криза.
Основната цел на системата за управление на ликвидността е да подготви планове за оцеляване на банката в случай на непредвидено изтичане на паричните й средства, дължащо се на някакви събития /измами/.
Коефицентът на ликвидност на една банка показва нейната фактическа способност да посреща задълженията си или да плаща във всеки един момент, т.е да има налични ликвидни средства.
Ликвидни активи на банката са:
-банкнотите и монетите в наличност;
-средствата по сметките в БНБ, без задължителния минимален резерв;
-средствата по разплащателните сметки в други банки;
-бонове и облигации в Правителството на РБ и други активи, които БНБ е определила като отговарящи на изискванията за ликвидни активи;
Освен това, съотношението, характеризиращо коефицента на ликвидност се определя като съотношение между налични пари и привлечени средства. Има и други коефиценти, които са извлечени от банковата практика.
Изисква се постоянно и непрекъснато да се управляват парите-ефективно, с безкомпромисни правила. Затова е ниобходимо да има централизиран контрол върху ликвидността на банката, постоянно наблюдение и оценка на необходимите за в бъдеще парични потоци и на достатъчността на ликвидните активи на банката, подходящо планиране на извънредните обстоятелства /ако може/ и т.н.
Освен това съветът на директорите /упр.съвет/ на всяка банка приема вътрешните правила за управление на ликвидността, т.е съдържат принципите за управление на ликвидността, планове за действие при извънредни обстоятелства, метода, използван за управление на ликвидността, задълженията на служителите и ръководните длъжностни лица в банката отговарящи за отчетността и управлението на ликвидността.
Във всяка банка трябва да има орган за управление на ликвидността, който е пряко подчинен на съвета на директорите. Този орган дава пълни отчети за своите оперативни решения.