7. Капитал и капиталова адекватност на ТБ. Резерви.

Всяка банка трябва да разполага по всяко време със собствен капитал в размер не по-малко от 10 млн. лева.
Собствен капитал се нарича капиталовата база, чийто минимален резерв, структура и съотношението се определя с наредба от ЦБ – наредба №8 за капиталовата адекватност на банките.
Първичният капитал се образува от сбора на внесения капитал, фонд”Резервен” и други резерви с общо предназначение. Съществуват и допълнителни капиталови резерви. Съвкупността от първичния капитал и допълнителните капиталови резерви, инвестициите в акции или други форми на дялово участие образува собствения капитал на банката.
Капиталовата адекватност е емпиричен показател , който изразява актуалното финансово и платежно съотношение между основния капитал и общата стойност на активите. Има много показатели, повечето от които са икономически показатели, които постоянно се менят.
Всички ТБ поддържат задължителен минимален резерв в ЦБ, чийто размер се определя с Наредба №21 на БНБ. Този минимален резерв е % от основния капитал, който е почти равен на лихвения %. Ако се увеличи с десети лихвения %, веднага се променя този %. За да се поддържа капиталовата адекватност, разликата се покрива с по-висок процент по кредитите. Този по-висок % по кредита има негативно значение.
Освен този задължителен минимален резерв банката образува фонд резервен като отделя най-малко 1,5 от печалбата след облагането й с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденти, докато средствата на фонда достигнат 1,25 на сто от сбора на сумата на активите.