6. Небанкова финансова институция – понятие, правен режим, лицензиране, управление. Видове небанкови финансови институции.

Небанковите финансови институции също са субекти на българското гражданско право. Това са лица, чийто основен предмет на дейност е извършването на една или повече сделки – финансов лизинг, придобиване и управление на дялови участия , сделки с чуждестранни средства за плащане. В срок от 14 дни от започване на дейността си, те уведомяват ЦБ за кръга на извършваните от тях сделки.
Финансовата къща се отличава от дружествата, които се занимават с покупко-продажба на ценни книжа. Формата, в която могат да съществуват финансовите къщи са АД, ООД. Има разлика между определенията на обменно бюро и финансова къща, които се съдържат във Валутния закон обн. В ДВ м.09 1999г.
Според чл.3 ал.1 всяко лице, което извършва сделки като обменно бюро е длъжно да се регистрира в 14 дневен срок от започване на дейността. В изпълнение на своята дейност те са длъжни да спазват изисквания, установени в наредбата на министъра на финансите.
При финансовите къщи се изисква писменно разрешение от БНБ, която издава наредба за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение и за изискванията, които следва да спазват финансовите къщи при осъществяване на дейността си.
Или “обменното бюро” е търговец, който извършва по занятие сделки с валута в наличност. Финансовата къща е търговец, който извършва по занятие сделки с чуждестранна валута в наличност и по банков път.