30. Мерки за процесуална принуда.

от д-вните органи а и от всички участници в производство да считат обвиняемия в процеса за невиновен до доказване на противното или влиза в сила на присъда.
Презумцията за невиновност , не означава че считайки обвиняемия за не виновен спрямо него не могат да се предприемат съответни процесуални действия . Именно презумцията обезпечава активността на д-вните субекти , активност - обвиняемия да бъде разобличен Основанието за това че въпреки презумцията за невиновност има данни , доказателства че обвиняемия е извършил престъпление т.е въз основа на личните данни, доказателствата може да се направи основателно предположение че той е извършил престъпление от общ характер. След като има даднни че едно лице е извършило престъпление то следва с/у него да се вземат ограничителни мерки , за да не извърши друго престъпление, или да не попречи за укриване на обективната истина / укрие доказателства./
За това закона предвижда възможност спрямо обвиняемия да се вземат мерки за процесуална принуда и то незабавно след като възникне фигурата обвиняем , т.е когато дадено лице бъде привлечено в качеството на обвиняем / чрез съставяне на постановление / След това се взема решение дали с/у лицето ще се взема или не мярка за процесуална принуда.
Мерки за процесуална принуда - 2 големи групи
1.Мерки за неотклонение – / не е задължително , закона използва “Може “
Подписка , гаранция , домашен арест, задържане под стража.
Подписка : - поемане на задължение на обвиняемия че няма да напуска местоживеенето си без разрешение на съответния орган. / ако не изпълни това си задължение - мярката ще бъде променена в по тежка /
Гаранция : може да бъде в пари, и ценни книжа. Когато се определя размера се взема в предвид имущественото състояние на обвиняемия. / ако гаранцията не се внесе мярката може да бъде променена в по тежка , ; ако обвиняемия прецени че гаранцията е висока и не е по неговите възможности , той може да обжалва пред първоинстанцияния съд в срок ; Срок за внасяне на гаранцията е от 3 до 15 дни.
Подписката и гаранцията се определят от разследващия орган когато производството е в до съдебната фаза., може да се определят и от съда ако делото е в тази фаза. ;
Гаранцията се внася по определена с/ка , и на ръководно решаващия субект се представя бордеро че е внесена сумата . Тази сума обвиняемият би могъл да получи обратно , когато потребността от мярка за принуда е отпаднала , / ако се прекрати производството ,; ако е освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание ; когато бъде осъден и му бъде наложено наказание например без лишаване от свобода или когато процеса е приключил - осъден е на лишаване от свобода и изтърпява наказанието си , гаранцията в този случай губи смисъл /
домашен арест - обвиняемия не може да напуска жилището без разрешение на разследващия орган / съд , прокурор , / Тази мярка за неотклонение се взема само от съда.
задържане под стража - най тежката мярка за неотклонение , изпълнява се в съответни места / следствени арести или местата за лишаване от свобода / Принудително ограничаване правото на предвижване . Мак. срок за които може да се вземе тази мярка не може да надхвърли 2 години. В масовите случай мярката не може да продължи повече от 2 м. , когато престъплението не е тежко, при престъпление от 5 до 15 г. мярката е до 1 година.
За да се постанови от съда единствен компетентен да я вземе по искане на прокурора , и съда решава .Решението се взема в заседание, с призоваване на прокурор, защитник, обвиняем .
!!!!!!! Предпоставки за вземане на тази мярка “задържане под стража “ /
а/ да е извършено престъпление от общ характер да е наказуемо с лишаване от свобода или по тежко наказание
б/ да има реална опасност обвиняемия да се укрие или да извърши др. престъпление.
в/ по делото да има доказателства да се направи основателно предположение ,че тези предпоставки са налице.
Ако няма такива доказателства съда ще отхвърли искането на прокурора и ще наложи по ниска мярка за неотклонение .
Реална опасност да се укрие е налице презумира закона в няколко хипотези : ако деянието е извършено в условията на опасен рецидив , ако е извършено при условията на повторност , ако деянието е наказуемо с лишаване от свобода повече от 10 г. или по тежко наказание / доживотен затвор със или без замяна / ; ако обвиняемия е привлечен за тежко престъпление – наказуемо с повече от 5 г. лишаване от свобода /
чл. 93 НК - определение за тежко престъпление
г/ когато обвинението е за тежко умишлено престъпление – обвиняемия е бил осъждан за тежко умишлено престъпление с влязла в сила присъда - 1 год. лишаване от свобода , и не е условно .
Когато изтекат сроковете 2г. ; , 2 мес. ;, 1 година - прокурора е органа които следи дали сроковете са изтекли , трябва да следи да не надхвърлят сроковете. Щом срока изтече обвиняемия трябва да бъде освободен незабавно. В противен случай се получава незаконно лишаване от свобода , искове с/у държавата.
Възможно ли е преди изтичането на сроковете мярката задържане под стража да бъде изменена в по лека ? – да що отпадне реалната опасност обвиняемия да извърши друго престъпление , дори може да се отмени мярката за отклонение.
Контролира ли се мярката за неотклонение задържане под стража ? - Да , контролиращия орган е главно съда.. , т.е обвиняемия и защитника му могат да обжалват мярката за неотклонение задържане под стража пред въззивния съд. Съда насрочва делото в 3 дн. срок и взема съответно решение. / потвърждава , отменя , изменя в по ниска мярката / . Съда може да определи срок в който обвиняемия не може да подава друга молба за изменение на мярката “задържане под стража “ . Срока е не по малко от 2 м. , освен ако не са се влошили здравословните качества на обвиняемия.
По отношение на непълнолетни мярка задържане под стража се прилага само в изключителни случай. При задържане задължително се уведомяват близки на обвиняемия , които той посочи, ако обвиняемия е чужденец се уведомява Министерство на външните работи, а те уведомяват посолството му.

2.Други мерки за принуда - могат да се вземат , не са задължителни :
а/отстраняване на обвиняемия от длъжност . Обвиняемия може да бъде отстранен от длъжност когато е извършил престъпление във връзка с службата му и оставането му е опасно за разкриване на обективната истина / може да укрие доказателствен материал, да въздейства на своите служители - кмета Софиянски /
Кой може да отстрани и по чие предложение ? - Съда е органа който може да отстрани някого от длъжност .Ако делото е в до съдебната фаза , предложени /мотивирано искане / до съда прави прокурора . Когато производството е в съдебна фаза съда сам взема това решение . /прокурора може да направи това искане и в съдебното производство /
Решението на съда за отстраняване от длъжност подлежи на въззивен контрол . Обвиняемия може да обжалва това решение . Въпроса се решава в заседание .
б/ настаняване на обвиняемия в психиатрично заведени за изследване.. – когато възникне съмнение относно вменяемостта на обвиняемия. Настаняването става с решение на съда . Ако производството е в до съдебна фаза прокурора сезира съда . Въпроса се разглежда в съдебно заседание в състав съдия и 2 съдебни заседатели / това са мини малки процеси , решаващи въпроси в до съдебната фаза / ,прокурор , обвиняемия и неговия защитник и психиатър които да даде становище за състоянието на обвиняемия .
Решението на първоинстанцинния съд е атакуемо пред въззивния съд / с жалба на обвиняемия или протест на прокурора / Въззивния съд в състав 3 съдии решава окончателно въпроса . Ако се потвърди мярката - обвиняемия се настанява в психиатрично заведение . Времето прекарано там се зачита за задържане под стража. Мак. срок за настаняване в психиатрично заведение е 30 дн. , ако срока е недостатъчен съда може да го продължи с не повече от 30 дн.
в/ Забрана за напускане пределите на страната : - Кога може да се вземе тази мярка ? – обвинението трябва да е за тежко умишлено престъпление , което е наказуемо с лишаване от свобода или др.по тежко наказание .
Кой налага тази мярка ? В до съдебното производство компетентен е наблюдаващия прокурор , които се произнася с постановление и да уведоми граничните пунктове за това .
Въпреки наложената мярка обвиняемия може да напусне страната , ако прокурора му разреши.
Тази забрана също се контролира от съда. Обвиняемия / защитника му има право да я атакува пред съда , както и отказа на прокурора да разреши пътуване зад граница.
г/ мярка принудително довеждане - обвиняемия може да бъде доведен принудително ,когато е необходимо да се яви на разпит ,и не се е явил без уважителни причини .Възможно е да се е укрил, особено когато е с мярка “подписка , гаранция , домашен арест “ Това се осъществява от органите на министерство на правосъдието когато става дума за съдебни дела , когато става дума за дознание - принудителното довеждане се осъществява от органите на МВР .
д/ забрана за доближаване на пострадалия - на обвиняемия е забранено да доближава пострадалия. В до съдебното производство компетентен да инициирането на тази мярка е прокурора със съгласието на пострадалия , прави искане до компетентния първоинстанционен съд за налагането на тази мярката по отношение на обвиняемия.. Първоинстанц съд призовава прокурора, обвиняемия , защитник , пострадалия - изслушва ги и взема решение . Решението е окончателно .

Мерки които са в пряка връзка с гр. искове в наказателния процес

1.Мерки за обезпечаване на глобата и конфискацията могат да се вземат по искане на прокурора което той отправя към пръвоинстанционния съд . В закрито заседание съда взема решение
а/ запор и възбрана
2.Мерки за обезпечаване на гражданския иск - касае се за интереса на пострадалия от престъплението.-
До протичане на съдеб. разследване пострадалия не може да предяви гр- иск . Има основна процесуална гаранция № 2 - д-вните органи да разяснят на пострадалия неговите граждански права / пострадалия може да вземе мерки за обезпечаване на гражданския му иск / Пострадалия може да поиска лично от първоинстанционния съд налагане на обезпечаване на бъдещ иск / запор в/у сметки и възбрана – недв. имот /.